Przetargi.pl
Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie

Gmina Miasto Darłowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-150 Darłowo, Plac Tadeusza Kościuszki 9
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 94 3142223 do 26 , fax. 94 3142333
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Darłowo
  Plac Tadeusza Kościuszki 9 9
  76-150 Darłowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 94 3142223 do 26, fax. 94 3142333
  REGON: 33092093700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.darlowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Społecznych im. Lotników Morskich przy ul. Zwycięstwa 1 w Darłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: - sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej remontu pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Społecznych im. Lotników Morskich w Darłowie, ul. Zwycięstwa 1. Zakresem remontu należy objąć następujące pomieszczenia budynku szkoły: - logopedia, - korytarz do logopedii, - korytarz szkoły, - księgowość, - biblioteka miejska i szkolna, - sanitariaty, Szacowana powierzchnia pomieszczeń - 500m2. W pomieszczeniach tych zakresem dokumentacji budowlano - wykonawczej należy objąć przede wszystkim wzmocnienie posadzek wraz z ich odtworzeniem, wyburzenie i ponowne odtworzenie ścian działowych zgodnie ze stanem istniejącym wraz z wymianą stolarki drzwiowej; spięcie zarysowanych ścian nośnych w pomieszczeniach biblioteki miejskiej i szkolnej; instalację elektryczną gniazd wtykowych oraz oświetlenia w zakresie wyburzanych i odtwarzanych pomieszczeń; remont schodów zewnętrznych przylegających do pomieszczenia biblioteki miejskiej; wykończenie wnętrz i aranżacja wnętrz wyremontowanych stref szkoły. Dokumentację projektowo - wykonawczą należy wykonać w oparciu o udostępnioną przez Zamawiającego ekspertyzę techniczno - budowlaną (załącznik do dokumentacji przetargowej) oraz wniosków z przeprowadzonej przez zespół projektowy wizji i przeprowadzonych badaniach odkrywkowych. Ilość odkrywek oraz ich wielkość służyć ma prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji. Należy zaznaczyć, że zakres remontu przewidziany do zaprojektowania jest szerszy niż obszar objęty ekspertyzą. Poza pomieszczeniami wymienionymi w ekspertyzie, należy zaprojektować remont biblioteki szkolnej, sanitariaty, korytarz, korytarz szkolny oraz salę lekcyjną. Zakres remontu szkoły przedstawiony został na rysunku rzut parteru kolorem czerwonym. Do obowiązków wykonawcy dokumentacji należy ponadto: - sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego z wykorzystaniem materiałów niezbędnych do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaganych przepisami szczególnymi, - wykonanie szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) w uzgodnieniu z inwestorem; - wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4.3. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienie zawierać ma następujące dokumenty wykonane w ilościach: - projekt budowlano - wykonawczy - wersja papierowa - 5 egz. - przedmiary robót oraz kosztorys inwestorski - wersja papierowa - 2 egz. - szczegółowe specyfikacje techniczne SST - wersja papierowa - 2 egz. Wszystkie powyższe dokumenty powinny zostać również dostarczone Zamawiającemu w wersji elektronicznej celem udostępnienia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej. Na żądanie Zamawiającego zespół projektowy na etapie prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu propozycji materiałów, które użyte zostaną podczas budowy. Zamawiający wymaga by propozycja zawierała porównanie wskazujące na późniejszy etap eksploatacji i kosztów z tym związanych. Zespół projektowy na etapie przetargu na wybór wykonawcy zobowiązany jest również do pisemnego udzielania odpowiedzi na zadane przez wykonawców pytania dot. projektu budowlano - wykonawczego. 4.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego, - Ustawą Prawo Budowlane, - Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw do sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, - Ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych, Uwaga! Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych sporządzając projekt budowlano - wykonawczy, który Zamawiający wykorzysta, jako opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na wybór wykonawcy robót 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 15.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP 41 1020 2791 0000 7002 0246 8411 Za datę wniesienia wadium wnoszonego w pieniądzu uważa się uznanie rachunku bankowego Zamawiającego. 15.3. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale. Zamawiający zaleca załączenie oryginału wadium do oferty. 15.4. Wadium wnoszone przez konsorcjum w innej formie niż pieniądz może być wnoszone przez poszczególnych konsorcjantów. Ze złożonych dokumentów musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę złożoną przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 15.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie. 15.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15.7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach gdy: (1) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, (2) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. (3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.darlowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach