Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w tym także pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz funkcjonujących rodzin zastępczych w powiecie łobeskim dla maksymalnie 24 osób, zgodnie z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 73-150 Łobez, ul. Bema 27
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 39768-41 , fax. 91 39768-41
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Bema 27 27
  73-150 Łobez, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 39768-41, fax. 91 39768-41
  REGON: 81242964800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pcpr.lobez.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w tym także pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz funkcjonujących rodzin zastępczych w powiecie łobeskim dla maksymalnie 24 osób, zgodnie z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w tym także pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz funkcjonujących rodzin zastępczych w powiecie łobeskim dla maksymalnie 24 osób, zgodnie z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620). ZADANIE: Przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze w tym także pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz funkcjonujących rodzin zastępczych w powiecie łobeskim dla maksymalnie 24 osób, zgodnie z zakresem programowym wynikającym z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 roku w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620). Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1. Przedstawienie założeń programowych szkolenia, 2. Przeprowadzenie szkoleń w oparciu o program zatwierdzony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej - zgodny z zakresem programowym wynikającym z w/w rozporządzenia, 3. Wydanie dla każdego uczestnika szkolenia świadectwa ukończenia szkolenia, 4. Sporządzenie dla każdego kandydata opinii, 5. Sporządzanie list obecności uczestników szkolenia, 6. Złożenie sprawozdania z wykonania zadania, 7. Zaopatrzenie każdego uczestnika w niezbędne materiały dydaktyczne, 8. Wymaga się, aby zajęcia były prowadzone w soboty i niedziele, 9. Wymaga się, aby zajęcia były realizowane formą aktywną przez dwóch wykwalifikowanych trenerów jednocześnie, 10. Wykonawca zapewni sprzęt multimedialny, 11. Wykonawca zapewni poczęstunek dla uczestników szkolenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń objętych niniejszym postępowaniem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pcpr.lobez.ibip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach