Przetargi.pl
„Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Remont jazu zastawkowego w km 2+240 rzeki Korzkiew wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów po prawej i po lewej stronie jazu, Część II Remont jazu wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów na rzece Cielnica w km 7+000”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, Grzybowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa, woj. dolnośląskie
  tel. 713 378 800, , fax. 713 285 048
  REGON: 36830257500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowaq osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Remont jazu zastawkowego w km 2+240 rzeki Korzkiew wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów po prawej i po lewej stronie jazu, Część II Remont jazu wraz z elementami służącymi do nawodnienia gruntów na rzece Cielnica w km 7+000”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie retencji zlewni na obszarach wiejskich zgodnych z założeniami planu przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania NW Otmuchów: Część I Przywrócenie funkcjonalności polegającej na retencji korytowej wód na rzece Korzkiew i w przyszłości wykorzystanie wód do nawodnienia upraw rolnych. W celu realizacji powyższego zadania przewiduje się remont budowli betonowej oraz zamontowanie nowych zamknięć i odbudowę umocnień koryta rzeki powyżej (ponur) i poniżej (poszur) stopnia. Część II Przywrócenie funkcjonalności polegającej na retencji korytowej wód na rzece Cielnica i w przyszłości wykorzystanie wód do nawodnienia upraw rolnych. Jest to realizacja działań mających na celu przeciwdziałaniu skutkom suszy na terenie gminy Skoroszyce w powiecie Nyskim. W celu realizacji powyższego zadania przewiduje się remont budowli betonowej oraz zamontowanie nowych zamknięć w istniejących prowadnicach. Przewidziano odbudowę umocnień koryta rzeki powyżej (ponur) i poniżej (poszur) stopnia. Z uwagi wieloletni brak konserwacji rzeki i obiektów oraz ich dewastację utraciły one funkcję piętrzenia wody. Porastającą koryto rzeki roślinność utrudnia swobodny przepływ wód. Roboty budowlane należy prowadzić przy niskich stanach wód. Przewidziano wykonanie grodzy w korycie rzeki dla "połówkowego” remontu budowli betonowej. Roboty należy wykonać zgodnie z normami przewidzianymi dla tego typu robót. Miejsce składowania materiałów oraz sprzętu zapewnia wykonawca prac w swoim zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera: Część I - Załącznik Nr 4 do SIWZ. Część II – Załącznik Nr 3 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część I remont Jazu na rz. Korzkiew - 3844,00 zł Część II remont Jazu na rz. Cielnica – 1411, 00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach