Przetargi.pl
zakup i dostawa leków

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 58-570 Jelenia Góra, Cieplicka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 535 614, , fax. 757 535 614
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze
  Cieplicka 126A
  58-570 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie
  tel. 757 535 614, , fax. 757 535 614
  REGON: 10824540000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.jgora.pl ; www.bip.999.jgora.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup i dostawa leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Jeleniej Górze. Pakiet I – Leki Pakiet II – Leki stosowane w OZW I Pakiet III – Leki stosowane w OZW II Pakiet IV - Płyny infuzyjne I Pakiet V – Płyny infuzyjne II Pakiet VI – Leki narkotyczne i psychotropowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 7.1.Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: Pakiet I: 2 700,00 zł słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100 Pakiet II: 60,00 zł słownie: sześćdziesiąt złotych 00/100 Pakiet III: 20,00 zł słownie: dwadzieścia złotych 00/100 Pakiet IV: 390,00 zł słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100 Pakiet V: 15,00 zł słownie : piętnaście złotych 00/100 Pakiet VI: 250,00 zł słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100 7. 7.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Millennium S.A. w Warszawie Nr 97 1160 2202 0000 0000 4260 9024 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę postępowania) b) poręczeniach bankowych; c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d) gwarancjach bankowych; e) gwarancjach ubezpieczeniowych; f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 7.3 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: – powinno być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, jako Beneficjenta wadium należy wskazać – „Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze z siedzibą przy ul. Cieplickiej 126a 58-570 Jelenia Góra”, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; – musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium; – musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie do gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba że wynika to z przepisów prawa; − oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w pliku xml. Plik z wadium może być również przesłany za pomocą poczty e-mail w sposób umożliwiający jego identyfikację. 7.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy w Banku Millennium S.A. w Warszawie Nr 97 1160 2202 0000 0000 4260 9024 musi wpłynąć na wskazany rachunek najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. 7.5. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7.6 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1–4 ustawy Pzp. 7.7 Utrata wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp. 7.8 Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Należy załączyć do oferty koncesję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę wraz z ofertą. 1.1 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego 1.1.1 Wypełniony druk oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. 1.1.2. Formularz cenowy , opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.1.3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.1.4. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 1.2 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 1.2.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postepowaniu wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowić będą wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.2.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków. Ww. formularz ma być wypełniony i podpisany przez te podmioty. 1.2.3. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, składa oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2.1. Ww. formularz ma być wypełniony i podpisany przez te podmioty. 1.2.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.2.1 powyżej. Ww. formularz ma być wypełniony i podpisany przez te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach