Przetargi.pl
Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń

Gmina Panki ogłasza przetarg

 • Adres: 42140 Panki, ul. Tysiąclecia
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 343 179 035 , fax. 343 179 062
 • Data zamieszczenia: 2016-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Panki
  ul. Tysiąclecia 5
  42140 Panki, woj. śląskie
  tel. 343 179 035, fax. 343 179 062
  REGON: 15139835600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych i obiektach publicznego przeznaczenia na terenie Gminy Panki i Przystajń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opracowanie dokumentacji technicznej dla instalacji solarnych w 359 obiektach 2) Montaż kompletnych instalacji do produkcji cwu w 359 obiektach 3) Przeszkolenie użytkowników 4) Serwis instalacji przez okres 5 lat od dnia odbioru końcowego z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku potwierdzony protokołem podpisanym przez użytkownika oraz wymiana płynu solarnego po upływie 5 lat od dnia odbioru końcowego instalacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331100-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy i 00/100 złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach