Przetargi.pl
Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2420133 , fax. 322 420 881
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. 1 Maja 218
  41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2420133 , fax. 322 420 881
  REGON: 27354564700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgm.com.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa instalacji solarnej na budynku przy ul. Raciborskiej 10 w Rudzie Śląskiej realizowana w ramach Poddziałania 4.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zakres prac przewiduje: - montaż 36 szt kolektorów słonecznych - montaż 4 szt zasobników 1000l - wykonanie połączeń hydraulicznych instalacji - włączenie instalacji solarnej w istniejący układ c.w.u - uruchomienie instalacji solarnej W okresie rękojmi i deklarowanej gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania każdego roku w miesiącu maju przegląd instalacji solarnej wraz z ewentualnym uzupełnieniem płynu w układzie solarnym oraz dokonaniem przegrzewu instalacji c.w.u w zasobnikach buforowych zgodnie z obowiązującymi normami. Fakt wykonania przeglądu i przegrzewu należy potwierdzić protokołem wykonania ww robót spisanym pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem. W przypadku nie wykonania przeglądu i przegrzewu w miesiącu maju Inwestor zleci wykonanie przeglądu i przegrzewu innej firmie. Kosztami za wykonany przez firmę przegląd i przegrzew zostanie obciążony Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 Wadium może być wniesione w: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019, poz. 310).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach