Przetargi.pl
,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” Formuła ,,Zaprojektuj i wybuduj”

Gmina Bobrowniki ogłasza przetarg

 • Adres: 42-583 Bobrowniki, ul. Gminna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 287-78-87 , fax. 32 287-74-86
 • Data zamieszczenia: 2022-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bobrowniki
  ul. Gminna 8
  42-583 Bobrowniki, woj. śląskie
  tel. 32 287-78-87, fax. 32 287-74-86
  REGON: 27625787700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.bobrowniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ,,Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki” Formuła ,,Zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z późn. zm.), polegających na wykonaniu (budowie) instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki w ramach programu „Budowa instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Zadanie składa się z 4 części: 2.1. Część nr 1 – "Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 39 sztuk instalacji kolektorów słonecznych". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych i posesjach należących do mieszkańców Gminy Bobrowniki, dostawę urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach: 1) Zestaw I: 2,00 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości minimum 240,00 l w ilości 6,00 szt; 2) Zestaw II: 3,00 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości minimum 270,00 l w ilości 29,00 szt; 3) Zestaw III: 4,00 kolektory słoneczne płaskie, zasilające podgrzewacz pojemnościowy o objętości minimum 370,00 l w ilości 4,00 szt; 4) Oznaczenie w sposób widoczny i i trwały dostarczonych i zamontowanych w ramach projektu 39,00 sztuk instalacji w widocznym miejscu naklejki promocyjnej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji RPO WSL na lata 2014 - 2020, opisanymi w podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki Spójności 2014-2020. Zamawiający wymaga: a) min. 5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia, elementy instalacji oraz roboty budowlano – montażowe; b) dodatkowo gwarancja producenta kolektorów słonecznych: min. 10 lat gwarancji produktowej; c) dodatkowej gwarancji dla konstrukcji montażowej instalacji kolektorów słonecznych: min. 10 lat gwarancji produktowej. 2.2. Część nr 2 – "Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 268 sztuk instalacji fotowoltaicznych". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji fotowoltaicznych w prywatnych budynkach i posesjach mieszkalnych, należących do mieszkańców Gminy Bobrowniki, dostawę urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach: 1) Zestaw 7: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 1,96 kW, w ilości 1,00 szt; 2) Zestaw 10: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 2,80 kW, w ilości 25,00 szt; 3) Zestaw 11: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 3,08 kW, w ilości 1,00 szt; 4) Zestaw 12: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 3,36 kW, w ilości 2,00 szt; 5) Zestaw 14: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 3,92 kW, w ilości 59,00 szt; 6) Zestaw 17 : panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 4.76 kW, w ilości 84,00 szt; 7) Zestaw 19: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 5,32 kW, w ilości 2,00 szt; 8) Zestaw 20: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 5,60 kW, w ilości 1,00 szt; 9) Zestaw 21: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 5,88 kW, w ilości 41,00 szt; 10) Zestaw 22: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 6,16 kW, w ilości 3,00 szt; 11) Zestaw 23: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 6,44 kW, w ilości 1,00 szt; 12) Zestaw 25: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 7,00 kW, w ilości 17,00 szt; 13) Zestaw 26: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 7,28 kW, w ilości 1,00 szt; 14) Zestaw 27: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 7,56 kW, w ilości 2,00 szt; 15) Zestaw 28: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 7,84 kW, w ilości 11,00 szt; 16) Zestaw 30: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 8,40 kW, w ilości 1,00 szt; 17) Zestaw 32: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 8,96 kW, w ilości 5,00 szt; 18) Zestaw 34: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 9,52 kW, w ilości 1,00 szt; 19) Zestaw 35: panele fotowoltaiczne o łącznej mocy min. 9,80 kW, w ilości 10,00 szt; 20) Oznaczenie w sposób widoczny i i trwały dostarczonych i zamontowanych w ramach projektu 268,00 sztuk instalacji w widocznym miejscu naklejki promocyjnej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji RPO WSL na lata 2014 - 2020, opisanymi w podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki Spójności 2014-2020. Zamawiający wymaga: a) min.5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia, elementy instalacji oraz roboty budowlano – montażowe; b) dodatkowo gwarancja producenta paneli fotowoltaicznych: min. 10 letnia gwarancja co do wydajności min. 90 % mocy i min. 25 letnia gwarancja co do wydajności min. 80 % mocy oraz min. 10 lat gwarancji produktowej; c) dodatkowo gwarancja dla konstrukcji montażowej instalacji paneli fotowoltaicznych: min. 10 lat gwarancji produktowej. 2.3. Część nr 3 - "Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 26 sztuk instalacji kotłów na biomasę". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji kotłów na biomasę w prywatnych budynkach i posesjach mieszkalnych należących do mieszkańców Gminy Bobrowniki, dostawę urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach: 1) Zestaw I: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej 12,00 kW, z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250,00 l , w ilości 10,00 szt. 2)Zestaw II: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej 16,00 kW, z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250,00 l ,w ilości 13,00 szt. 3) Zestaw III: kocioł na biomasę (pellet) o mocy cieplnej 24,00 kW, z zasobnikiem paliwa o pojemności minimum 250,00 l , w ilości 3,00 szt. 4) Oznaczenie w sposób widoczny i i trwały dostarczonych i zamontowanych w ramach projektu 26,00 sztuk instalacji w widocznym miejscu naklejki promocyjnej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji RPO WSL na lata 2014 - 2020, opisanymi w podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki Spójności 2014-2020 Zamawiający wymaga: a) min. 5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia, elementy instalacji oraz roboty budowlano - montażowe. 2.4. Część nr 4 - "Robota budowlana polegająca na dostawie i montażu wraz z zaprojektowaniem i uruchomieniem 8 sztuk instalacji powietrznych pomp ciepła na potrzeby CWU oraz 50 sztuk instalacji powietrznych pomp ciepła". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych dla instalacji powietrznych pomp ciepła w prywatnych budynkach i posesjach mieszkalnych, należących do mieszkańców Gminy Bobrowniki, dostawę urządzeń i elementów instalacji, przeprowadzenie na miejscu montażów instalacji w oparciu o wykonaną dokumentację projektową wraz z uruchomieniem i instruktażem. Przewiduje się następujące zestawy instalacji, w ilościach: 1) Zestaw A: pompa ciepła powietrzna na potrzeby CWU o mocy 1,65 kW, z zasobnikiem minimum 270,00 l, w ilości 8,00 szt. 2) Zestaw I: pompa ciepła powietrzna o mocy 7,70 kW i buforze c.o 250,00 l, w ilości 2,00 szt. 3) Zestaw II: pompa ciepła powietrzna o mocy 13,10 kW i buforze c.o 300,00 l, w ilości 34,00 szt. 4) Zestaw III: pompa ciepła powietrzna o mocy 19,70 kW i buforze c.o 500,00 l, w ilości 12,00 szt. 5) Zestaw IV: pompa ciepła powietrzna o mocy 25,30 kW i buforze c.o 750,00 l, w ilości 2,00 szt. 6) Oznaczenie w sposób widoczny i trwały dostarczonych i zamontowanych w ramach projektu 58,00 sztuk instalacji w widocznym miejscu naklejki promocyjnej, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji RPO WSL na lata 2014 - 2020, opisanymi w podręczniku Wnioskodawcy i Beneficjenta Programów Polityki Spójności 2014-2020 Zamawiający wymaga: a) min. 5 lat gwarancji na wszystkie urządzenia, elementy instalacji oraz roboty budowlano - montażowe. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (w skrócie PFU) – Załącznik nr 7.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach