Przetargi.pl
Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim- roboty termomodernizacyjne

Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 218 616, , fax. 172 218 929
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach
  ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 54
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. 172 218 616, , fax. 172 218 929
  REGON: 69069211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozropczyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim- roboty termomodernizacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) docieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz fragmentów ścian wełną mineralną oraz wykończenie elewacji cienkowarstwowym tynkiem akrylowym. Docieplenie należy wykonać po uprzednim demontażu istniejącego ocieplenia; docieplenie cokołów styropianem oraz wykończenie ich szczelnym tynkiem mozaikowym; docieplenie ścian piwnic styropianem ekstradowanym oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych; odtworzenie istniejących opasek wykonanych z kostki betonowej wokół budynku; wymiana 8 szt. aluminiowej ślusarki okiennej oraz wymiana 3 szt. wyłazów; wymiana parapetów wewnętrznych, uzupełnienie szpalet, prace malarskie i naprawcze przy wymienianych oknach; wymiana parapetów zewnętrznych, malowanie elementów stalowych, wymiana rur spustowych oraz rynien; docieplenie kominów, wykonanie tynku cienkowarstwowego akrylowego, wykonanie nowych obróbek blacharskich; 2) remont i docieplenie dachu, w tym wymiana starego pokrycia dachowego na nową blachę trapezową, wykonanie nowej instalacji odgromowej dachu, malowanie istniejących elementów konstrukcyjnych dachów, po uprzednim odczyszczeniu tych elementów, wymiana istniejących świetlików/wyłazów na nowe okna wyłazowe, wymiana istniejących stalowych odpowietrzeń, wywietrzników instalacyjnych wyprowadzanych ponad dachy, wykonanie nowej podbitki stalowej, wymiana rynien oraz rur spustowych, wykonanie docieplenia stropu monolitycznego oraz dobudówek, wykonanie docieplenia stropu stalowego po uprzednim odczyszczeniu stalowych elementów konstrukcyjnych oraz ich pomalowaniu, wykonanie górnego poszycia stropu stalowego, wykonanie dolnego poszycia stropu stalowego oraz wykonanie na korytarzach sufitu podwieszanego kasetonowego, wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia. 4. Szczegółowy zakres robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w tym - Projekt budowlany zamienny Część I – plan sytuacyjny, Projekt budowlany zamienny Część II – branża architektoniczna, Projekt budowlany zamienny. Zgłoszenie robót budowlanych – remont i docieplenie dachu (segment A i B) oraz docieplenie ścian zewnętrznych (segment A) szpitala powiatowego w Sędziszowie Małopolskim w ramach zadania „Zwiększenie efektywności gospodarki energetycznej budynku szpitala powiatowego w Sędziszowie Młp.”. W związku, iż przedmiar robót obejmuje szerszy opis i zakres, przy składaniu oferty nie należy brać pod uwagę pozycji 7 i 8 przedmiaru robót budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na pełny okres związania ofertą na kwotę/wartość 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100). Informacje dotyczące wadium określone są w rozdz. X SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenie określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, dowód wniesienie wadium, ew. pełnomocnictwo w oryginale lub jako kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia- wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór takiego zobowiązania stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego w zakresie zdolności technicznej i zawodowej zobowiązanie, o którym mowa powyżej należy złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach