Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej

Gmina Kolbuszowa ogłasza przetarg

 • Adres: 36-100 Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48172271333 , fax. +48172272939
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kolbuszowa
  ul. Obrońców Pokoju 21
  36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. +48172271333, fax. +48172272939
  REGON: 69058166600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbuszowa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w obszarze między ulicami Nowe Miasto i Piłsudskiego w Kolbuszowej. 2. Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 1120; 1092/2; 1095/1; 1096; 1094; 1099; 1101/2; 1101/3; 1102/1; 1093/1; 1091; 1092/1; 993/10; 1058; 1057/1; 1081; 1103; 1184; 1185; 1086/1;1086/2;1087; 1089;1104; 1102/2. 3. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 4. Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U Ø 200 i Ø 160 mm i PE RC Ø 200 oraz budowie przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160. Przyłącza kanalizacyjne stanowią odcinki kanałów PVC-U Ø 160 od ściany budynku mieszkalnego do pierwszej studzienki licząc od budynku. Szczegółowy zakres robót precyzuje poniższy opis i przedmiar robót z mapą sytuacyjną. Zakres niniejszego zamówienia zgodnie z przedmiarem robót obejmuje: - montaż sieci kanalizacyjnej metodą wykopową z rur: - PVC-U litych SN-8 200x5,9 mm - 114 m - PVC-U litych SN-8 160x4,7 mm - 297 m - montaż sieci kanalizacyjnej metodą przewiertową: - PE 100 RC-SDR 17 160x9,5 mm - 12 m - montaż przyłączy kanalizacyjnych (13 szt) z rur: - PVC-U litych SN-8 160x4,7 mm - 103 m - montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych Ø 425 (400)mm z zamknięciem rurą teleskopową, kinetą z PE (PP) 200(160) i pokrywą żeliwną kl B125 - 32 szt - zabezpieczenie kolizji z gazociągami rurami ochronnymi (osłonowymi) z rur PVC litych SN-8 o średnicy: - 250x7,3 mm – 1 szt (5,0 m) - 200x5,9 mm – 3 szt (4,5 m – 5,0 m - 5,5 m) - zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami ochronnymi dwudzielnymi Ø110 PS o dł. 3 m - 5 szt - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - inspekcja telewizyjna sieci kanalizacyjnej Ø 200, Ø 160 kamerą 5. Uwagi: - Zakładając odbudowanie drogi asfaltowej z chodnikami (ul. nowe Miasto) w ramach odrębnego (innego) zadania inwestycyjnego i biorąc pod uwagę konieczność połączenia kanału sanitarnego będącego przedmiotem zamówienia z istniejącym kolektorem sanitarnym w pasie drogowym ul. Nowe Miasto przyjęto jedynie do wykonania w tym miejscu podbudowę pod chodnik z kruszywa łamanego gr 15 cm z odtworzeniem nawierzchni z kostki brukowej, krawężnika i obrzeży wykorzystując materiały pochodzące z rozbiórki. Płytki odbojowe wokół budynków, chodniki, krawężniki, obrzeża, płoty i ogrodzenia odtworzyć również z wykorzystaniem materiałów rozbiórkowych. Na terenach zielonych po robotach kanalizacyjnych przeprowadzić humusowanie z obsianiem trawą. - W pasie drogowym ul. Nowe Miasto w miejscu połączenia w/w kanału z kolektorem należy przeprowadzić badania stopnia zagęszczenia gruntu. - Zastrzega się możliwość ograniczenia zakresu robót. Przyłącza kanalizacyjne wraz z odcinkami sieci prowadzącymi do budynków wykonywać należy jedynie w przypadku podpisania umów na ich wykonanie pomiędzy właścicielami posesji a Gminą Kolbuszowa. - Roboty należy wykonać kompleksowo, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. - Rozwiązania techniczne szczegółowo uzgodnić z użytkownikami urządzeń i infrastruktury przed przystąpieniem do robót. - Budowę kanalizacji wykonać zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano montażowych w zakresie sieci kanalizacyjnych wydanymi przez COBRTI INSTAL. - Zadanie należy wykonać z materiałów własnych. - Zadanie będzie realizowane w oparciu o zgłoszenie do Starosty Kolbuszowskiego o zamiarze przystąpienia do wykonania robót. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności wskazanych w dokumentacji projektowej, (Rozdział IV SIWZ) i w przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z: a) Dokumentacją techniczną (Rozdział IV), b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V), c) Przedmiarami robót (Rozdział III ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie: 2.000,00 zł W zależności od wyboru wykonawcy, wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: Pieniądzu Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Banku Spółdzielczym w Kolbuszowej nr rachunku 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w terminie zapewniającym jego wpływ na wskazane konto przed terminem składania ofert. Kopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uważa się datę uznania środków na koncie Zamawiającego. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym (oryginał); gwarancjach bankowych (oryginał); gwarancjach ubezpieczeniowych (oryginał); poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 tj.) (oryginał). Wadium wnoszone w formie gwarancji/poręczenia musi: obejmować cały okres związania ofertą. obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Dokument w formie gwarancji /poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na każde pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata w pełnej wysokości bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Gwarancja/poręczenie musi być podpisane przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta/Poręczyciela. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy PZP. Zgodnie z w/w artykułem Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP , pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca nie poda numeru konta na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający dokona zwrotu wadium na konto, z którego dokonano wniesienia wadium. Wykonawca ponosi pełne konsekwencje wynikające z pomyłek w podaniu numeru konta. Zamawiający prosi o wpisanie numeru konta w następującym formacie: XX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty należy dołączyć: a) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 3 SIWZ, b) aktualne na dzień składnia ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi Rozdział II załącznik nr 4 SIWZ, c) Kosztorys Ofertowy uproszczony – Rozdział III SIWZ, d) Zobowiązanie do udostępnieniu (w przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego), e) Dowód opłacenia wadium, f) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach