Przetargi.pl
ZP/PN/2015/16-odpady komunalne

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8621101, 8621121 , fax. 74 8621102
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna
  ul. Jana Pawła II 2 2
  57-320 Polanica-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8621101, 8621121, fax. 74 8621102
  REGON: 02049396100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.scm.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/PN/2015/16-odpady komunalne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych i innych wg doraźnych potrzeb oraz gospodarowanie tymi odpadami wraz z dzierżawą pojemników dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.scm.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach