Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dokończenie II etapu budowy i przebudowy ulicy Słonecznej w Świętej Katarzynie

Burmistrz Siechnic ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. Jana Pawła II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 391 91 01 , fax. 71 786 09 07
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Siechnic
  ul. Jana Pawła II 12 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07
  REGON: 93193512900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.siechnice.gmina.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Dokończenie II etapu budowy i przebudowy ulicy Słonecznej w Świętej Katarzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie etapu II przebudowy i budowy ulicy Słonecznej w Świętej Katarzynie, od ul. Leszczynowej do ul. Strażackiej oraz przebudowa włączenia do ul. Zacharzyckiej wraz z remontem przepustu w celu podniesienia komfortu użytkowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz trwałości techniczno-eksploatacyjnej nawierzchni tej ulicy. 2. Roboty objęte niniejszym postępowaniem przetargowym zostały częściowo zrealizowane w 2013 I 2014. Zamawiający posiada inwentaryzację wykonanych robót. 3. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie projektu zastępczej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem opinii Urzędu Miejskiego w Siechnicach oraz Zarządzającego Ruchem w oparciu o projekt organizacji ruchu udostępniony przez Zamawiającego, 2) Aktualizację projektu zastępczej docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień w zakrsie m.in. usytuowania progów zwalniających, 3) Budowę nowej jezdni o nawierzchni bitumicznej kategorii KR-2, 4) Budowę obustronnych chodników o nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 5) Budowę zatok postojowych w miejscach o zwiększonych potrzebach parkingowych. 6) Budowę i przebudowę zjazdów dla posesji przyległych. 7) Wykonanie na odcinkach o zwiększonej szerokości pasa drogowego - pasów zieleni niskiej (trawniki, ew. żywopłoty), 8) Wykonanie drogi według projektu technicznego na działce nr 173/7 pomiędzy ul. Leszczynową a ul. Bukową, 9) Wykonanie odprowadzenia wód opadowych z jezdni i chodników, za pomocą ścieków przykrawężnikowych oraz kratek ściekowych i studniami z przykanalikami, włączanymi do istniejącej kanalizacji deszczowej. 10) Remont przepustu DN400 przy ulicy Zacharzyckiej wraz z przebudową włączenia ul Słonecznej do ul. Zacharzyckiej. 11) Rozwiązanie wszelkich kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia, 12) Roboty naprawcze w zakresie określonym w inwentaryzacji robót wraz z utylizacją odpadów, 13) Usunięcie z wykopu - w niezbędnym zakresie - kruszywa (frakcja 0/31,5 w ilości szacunkowej 422m3), który zostanie wykorzystany do wykonania podbudowy na pozostałym do wykonania odcinku drogi, 14) Uzupełnienie oznakowania tymczasowej organizacji ruchu do stanu zgodnego z dokumentacją, 15) Wyniesienie docelowej organizacji ruchu do stanu zgodnego z dokumentacją, 16) Załadunek, transport i rozładunek materiałów budowlanych pozostawionych na placu budowy zgodnie z wykazem zawartym w inwentaryzacji na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10km od placu budowy. 4. Zakres zamówienia określony został w dokumentacji projektowej pn.: Budowa i przebudowa ulicy Słonecznej w Świętej Katarzynie opracowanej przez firmę Manus ul. Tenisowa 2B, 53-013 Wrocław w części dotyczącej drogi, odwodnienia, organizacji ruchu docelowego i zastępczego, zieleni oraz przebudowy istniejącej infrastruktury, a także przedmiarze robót, który uwzględnia roboty naprawcze wykonanych dotychczas robót drogowych. 5. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w następujących dokumentach w podanej kolejno hierarchii ich ważności: 1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 2) dokumentacja techniczna (projektowa) 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 6. Szczegółowe elementy oraz zakres prac pozostających do wykonania objętych zamówieniem zostały ujęte w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem dokumentacji geotechnicznej i inwentaryzacji wykonanych prac oraz przedmiaru robót (Załącznik nr 15 do SIWZ). Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedmiar nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Przedmiar ten wykonawca może wykorzystać wraz z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej do ustalania nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz oszacowania ceny oferty. 7. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 8. Każdy wykonawca ma prawo zapoznać się z zakresem prac w terenie, zgodnie ze SIWZ wraz z załącznikami. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, zapoznał się z warunkami lokalno-terenowymi planowanych robot budowlanych, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca. W związku z powyższym Zamawiający wyznacza termin dokonania przedmiotowej wizji w dniu 26.02.2015 r. w godzinach od 10:00 do 11:00 -- zebranie wykonawców o godzinie 10:00 na terenie planowanej inwestycji, na skrzyżowaniu ul. Strażackiej i ul. Słonecznej w Świętej Katarzynie. 3.9. Warunki realizacji robót - Roboty prowadzone będą zgodnie z m.in.: 1) Projekt budowlany Budowa ul. Słonecznej w miejscowości Święta Katarzyna zatwierdzony decyzją nr 21/2011 o pozwoleniu na budowę, 2) Projekt budowlany Przebudowa ul. Słonecznej Gmina Siechnice, obręb Święta Katarzyna, dz. Nr 173/7, 211/2 wraz kopią zgłoszenia robót budowlanych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych, 3) Projekt wykonawczy Budowy ulicy Słonecznej w miejscowości Święta Katarzyna - Drogi + Organizacja ruchu docelowego, 4) Projekt wykonawczy Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Święta Katarzyna - Kanalizacja deszczowa 5) Projekt wykonawczy Przebudowa ul. Słonecznej Gmina Siechnice, obręb Święta Katarzyna, dz. Nr 173/7, 211/2 - Drogi 6) Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Święta Katarzyna - Specyfikacje techniczna wykonania i odbiory robót. Część drogowa 7) Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Święta Katarzyna - Specyfikacje techniczna wykonania i odbiory robót. Kanalizacja deszczowa, 8) Rysunki zamienne branży drogowej ( przekroje konstrukcyjne) 08.2014r. 9) Projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego - do wykorzystania jako materiał poglądowy, 10) Przedmiary robót. Etap II Budowa drogi. 11) Przedmiary robót. Etap II Przebudowa drogi. 12) Przedmiar robót. Etap II Kanalizacja deszczowa. 13) Inwentaryzacja wykonanych robót. Pomiar kontrolny, stan na dzień 03.09.2014 r. 14) W gestii Wykonawcy jest ocena zasadności i możliwości wykorzystania w/w materiału, jego aktualizacja, zmiana, uszczegółowienie lub uzgodnienie. Wykonawca odpowiada w całości za sposób organizację budowy, w tym plac budowy, zaplecze budowy, obsługę komunikacyjną budowy i organizację ruchu zastępczego. 10. Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej, tożsama z wersją papierową, udostępniona jest wykonawcom jako załączniki do SIWZ, a wersja papierowa jest dostępna do wglądu w Wydziale Inwestycyjno-Komunalnym pok. 205, II piętro w godz. 8.00 - 14.00. Dokumentację do skopiowania wypożycza się w godz. 14.00 - 14.30. Jej zwrot następuje następnego dnia do godz. 10.00 11. Obowiązek wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia: Zamawiający nie wskazuje w tym zadaniu kluczowych części zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać samodzielnie. 12. Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach (np. rysunki, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekty, przedmiary) zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 13. W sytuacji gdy okaże się, że rozwiązania zawarte w poszczególnych częściach dokumentacji projektowej (np. część opisowa i rysunkowa projektu budowlanego, wykonawczego, STWiOR itd.) nie są ujęte łącznie w tych dokumentach, Wykonawca jest zobowiązany ująć wszystkie elementy w wycenie i je zrealizować. Zmiana dokumentacji w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy lecz usunięciem rozbieżności w dokumentacji. W związku z tym wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego przedmiot umowy. 14. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z dokumentacja projektową i zasadami wiedzy technicznej, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac niezbędnych do osiągnięcia zakładanego rezultatu, tj. gwarantuje osiągnięcie efektu w postaci gotowego do eksploatacji lub użytkowania obiektu. 15. Wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot zamówienia: 1) z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.); 2) zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ, zapisami złożonej oferty, dokumentacją i wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, standardów i norm oraz etyką zawodową i ustalonymi zwyczajami, siłami własnymi lub w systemie generalnego wykonawstwa. 16. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowników wszystkich robót branżowych koniecznych do realizacji zamówienia jak również ich codzienną obecność podczas wykonywania robót branżowych. 17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczeniowych z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, przez cały czas wykonywania robót do czasu odbioru końcowego 18. Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do doprowadzenia całego terenu objętego robotami do stanu pierwotnego wraz z uporządkowaniem terenu. 19. Dla każdego z zadań Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy następujące opracowania i dokumenty w niżej określonej ilości egzemplarzy: 1) po 1 egz. projektów budowlanych i wykonawczych - Drogi + Organizacja ruchu docelowego, Kanalizacja deszczowa, Organizacja ruchu zastępczego, 2) po 1 egz.: STWiORB, projektów budowlanych wraz z kopią decyzji zezwalających na wykonanie robót 3) po 1 egz. kopii pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu 4) Dziennik budowy. 20. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH. 21. Wybrany w postępowaniu Wykonawca zobowiązuje się, w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy, do przekazania do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogramu robót (harmonogram rzeczowo-finansowy), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do istotnych postanowień umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany etapów wskazanych w harmonogramie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), najpóźniej do dnia składania ofert do godz. 11:00. Wadium powinno być wniesione w: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej, 4) gwarancji ubezpieczeniowej lub 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późniejszymi zmianami). Jeżeli wadium składane będzie w pieniądzu należy je przelać na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy oddział Święta Katarzyna nr 78 9584 1092 2010 1000 0101 0008 z dopiskiem: Dokończenie budowy UL. Słonecznej w Świętej Katarzynie - w terminie zapewniającym jego wpływ na ww. konto do czasu złożenia ofert. Dowód wpłaty wadium (potwierdzoną kserokopię) należy dołączyć do oferty. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach (gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe), należy je złożyć do depozytu znajdującego się w kasie Urzędu pok. nr 112, w godz. 8:00 - 13:00 w terminie do dnia składania ofert do godz. 11:00. Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 8.2. Zwrot wadium przetargowego wykonawcom nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami). 8.3. Sytuacje skutkujące zatrzymanie wadium: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie; 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8.4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżenie pkt. 8.7. 8.5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli jego wniesienia zażądano w niniejszej SIWZ. 8.6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.4 jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.siechnice.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach