Przetargi.pl
ZP/57/2020 Zaprojektowanie, a następnie modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przyłączeniem 4 budynków do nowej rozdzielni

Gdański Uniwersytet Medyczny ogłasza przetarg

 • Adres: 80-210 Gdańsk, ul. M. Skłodowskiej-Curie
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 349 12 23 , fax. (058) 349 12 24
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Uniwersytet Medyczny
  ul. M. Skłodowskiej-Curie
  80-210 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. (058) 349 12 23, fax. (058) 349 12 24
  REGON: 28862700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gumed.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/57/2020 Zaprojektowanie, a następnie modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia wraz z przyłączeniem 4 budynków do nowej rozdzielni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie modernizacja i rozbudowa rozdzielni głównej niskiego napięcia RGnN, wraz z przyłączeniem czterech budynków (Medycyna Rodzinna, Biblioteka, Budynek Administracyjny, Studium Nauki Języków Obcych) do nowej rozdzielni RGnN znajdującej się na terenie Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębinki 1, 80-210 Gdańsk. 2. Zakres rzeczowy obejmuje: 1) Wykonanie prac projektowych, m.in.: a) zaprojektowanie rozdzielni głównej oraz trasy kablowej do bieżących potrzeb na podstawie załączonego programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji fotograficznej i uzgodnień z Zamawiającym; b) uzyskanie dla projektów wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń na budowę lub zgłoszeniem robót; c) obsługę geodezyjną (w tym naniesienie do zasobów miejskich); d) opracowanie przedmiaru robót, zawierających zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wskazaniem podstawy ustalającej szczegółowy opis, wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót przedstawionych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w § od 6 do 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. e) opracowanie kosztorysów. 2) Wykonanie robót, m.in.: a) Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i montażowych zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową i przedmiarami robót; b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej; Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja w Załączniku nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach