Przetargi.pl
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin. ADRES BUDOWY: Gmina Tczew, miejscowość Malenin, działka nr 71, 77, 78. Roboty budowlane będą polegać na rozbiórce starego budynku świetlicy znajdującego się na działce nr 78 w Maleninie (budynek parterowy, niepodpiwniczony), budowie nowej świetlicy wiejskiej oraz przebudowie linii napowietrznej nN. Szczegółowy zakres prac został przedstawiony w dokumentacji projektowej oraz STWiORB – jako załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ. UWAGA! Nie należy wyceniać wyposażenia kuchni (zakres ten jest wyłączony z postępowania) z wyjątkiem okapu (okap należy wycenić), wyposażenia w krzesła oraz stacji mikrofonów i nagrywarki. W związku z powyższym w przedmiarze robót załączonym do postępowania nie należy brać pod uwagę punktów od pozycji 196 do pozycji 211 (rozdział 1.10 Wyposażenie zaplecza kuchni), pozycji 223 – zakup i dostawa krzesło drewniane z oparciem oraz pozycji 333 – dostawa i montaż tablicy stacji mikrofonów i nagrywarki wraz ze sprzętem. Należy wycenić pozycję nr 198 – okap. UWAGA: Zamawiający zawiadamia, że w roku 2020 zamierza zapłacić Wykonawcy kwotę nie większą niż 730.000,00 zł. 2.Słownik główny CPV: 45000000-7 – roboty budowlane 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 45111200-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111230-9 – roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45262500-6 – roboty murarskie i murowe 45262300-4 – betonowanie 45261000-4 – wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych 45321000-3 – izolacja cieplna 45330000-9 – roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 - roboty instalacyjne elektryczne 3.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz niniejszej SIWZ. 4.Proponuje się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej terenu, który zostanie objęty umową. 5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 6.Wykonawca na własny koszt usuwa ewentualne uszkodzenia infrastruktury znajdującej się w pasie drogowym. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych urządzeń melioracyjnych, należy je bezwzględnie odbudować. 7.Wykonawca zapewnienia materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 8.Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 9.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 10.Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmujące ludzi, materiały, roboty i sprzęt, na kwotę nie mniejszą niż kwota złożonej oferty. W przypadku, gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia kończy się w trakcie trwania realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia OC na warunkach nie gorszych, niż warunki dotychczasowego ubezpieczenia. 11.Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (np. śmieci, gruz i inne), co musi zostać potwierdzone w dokumentacji odbiorowej (może być np. oświadczenie). 12.Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i liczniki zużycia energii (jeżeli będzie to konieczne). Rozliczenie Wykonawcy z tytułu zużycia wody i energii nastąpi po odbiorze robót na podstawie wskazań zainstalowanych liczników. 13.Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót, istniejącą zieleń przydrożną należy odtworzyć. 14.Przed rozpoczęciem odbioru końcowego Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą. Wykonawca w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania zadania przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty: a)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, przepisami i normami, b)oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu technicznego terenu budowy i terenów przyległych, c)dokument potwierdzający złożenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu technicznego inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej mapy pomiaru powykonawczego, d)gwarancje w języku polskim i atesty producentów na wbudowane materiały oraz zamontowane sprzęty, e)protokoły badań i sprawozdań (np. zagęszczenie gruntu, badania instalacji elektrycznej, badanie kominiarskie itp.), f)w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych w projekcie lub w warunkach pozwolenia na budowę rysunki wchodzące w skład zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, g)oryginał dziennika budowy, h)książkę obiektu budowlanego, i)instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. 15.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wpisanej do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mapy inwentaryzacji powykonawczej, niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później jednak, niż 2 m-ce od dnia wykonania zamówienia. 16.Po stronie Wykonawcy leży obowiązek założenia książki obiektu budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w stopniu wystarczającym na prawidłowe wykonanie zadania. Zgodnie z Ustawą prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 roku ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie książki Obiektu budowlanego (Dz. U. z 2003 roku nr 129, poz.1134). Wykonawca nie później niż w dniu odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu w/w książkę. 17.Po stronie Wykonawcy leży obowiązek sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 nr 109 poz. 719). Wykonawca nie później niż w dniu odbioru końcowego przedłoży Zamawiającemu w/w instrukcję. 18.Wykonawca zobowiązany jest ująć w swej wycenie wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej w 1 egz. (np. atesty, aprobaty, gwarancje itp). Pomiar geodezyjny powykonawczy musi być sporządzony w 2 egz. 19.Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania tych robót. 20.Wykonawca zobowiązany jest do skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia z należytą starannością w oparciu o dokumentację projektową. Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy przy kalkulowaniu ceny. 21.Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na swoje roboty na okres minimum 36 miesięcy od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego. Gwarancja producenta na zamontowany sprzęt musi obejmować co najmniej rok od dnia odbioru końcowego. 22.W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za działania i zaniechania podwykonawców, jak również za jakość wykonanych przez nich robót zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej SIWZ. 23.Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy przy płatnościach częściowych oraz w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z zapisami umowy. Kosztorys nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert i nie ma obowiązku załączenia kosztorysu do oferty. Obowiązek przedłożenia kosztorysu będzie miał Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego. Cena ofertowa wyliczona musi być zgodna z ceną przedstawioną w ofercie. 24.Jeżeli zajdzie potrzeba wykonania dodatkowych bądź zamiennych robót budowlanych, to będą one rozliczane zgodnie ze złożonym kosztorysem, chyba, że kosztorys tych robót nie obejmuje, wówczas roboty zostaną rozliczone na podstawie parametrów cenotwórczych w stawkach średnich aktualnych dla kwartału, w których prowadzone były roboty dodatkowe. Jeśli w trakcie realizacji umowy zajdzie potrzeba rezygnacji z jakichkolwiek elementów wchodzących w skład zadania, kwota za roboty niewykonane zostanie odjęta z wynagrodzenia Wykonawcy na takich samych zasadach jak w wypadku rozliczenia za roboty dodatkowe bądź zamienne. 25.Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, to wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny" - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 26.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZKU, KTÓRY JEST OPISANY w art. 29 ust. 3a PZP a)Na podstawie art. 29 ust. 3a. - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli: • pracownicy fizyczni; • osoby obsługujące maszyny i urządzenia budowlane; Wymóg ten nie dotyczy: osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. b)W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 26 punkcie a) czynności. Zamawiający lub Nadzór Inwestorski uprawnieni będą w szczególności do: • żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, • żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, • przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. c)W związku z powyższym Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy musi przedstawić Zamawiającemu jeden ze wskazanych poniżej dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie a) czynności w trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, w zakresie realizacji zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; • zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. d)Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 PLN za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego lub inspektora nadzoru. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę i osobę nie zatrudnioną. e)W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 27.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tczew, ul. Lecha 12, 83-110 Tczew, inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tczew jest Adriana Głuchowska; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan:  na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;  na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO ***;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu:  w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wniesienia wadium. 2. Oferta w okresie związania ofertą musi być zabezpieczona w wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) które należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty , o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je wpłacić przelewem na konto (rachunek) Urzędu Gminy w Tczewie (Bank Spółdzielczy w Tczewie nr rachunku 02 8345 0006 0000 0390 2000 0004) 5. Zamawiający zatrzymuje wadium: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie uznany termin uznania rachunku Urzędu Gminy w Tczewie. 7. Wadium w formie innej niż pieniężna należy składać jako: oryginalny dokument (pożądane jest, aby oryginał był umieszczony w osobnej kopercie) oraz kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (wpięte do oferty). 8. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna dokument wniesienia wadium powinien wskazywać przypadki, w których Zamawiający ma prawo zatrzymać wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9. Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz instytucji wydających np. poręczenia, oryginalny dokument zostanie Wykonawcy zwrócony. 10. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego odrzuca się oferty Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 11. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, za pisemną zgodą Wykonawcy zaliczone jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1 art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach