Przetargi.pl
Dostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 472 400 , fax. 583 472 913
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 472 400, fax. 583 472 913
  REGON: 16200000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa taśm LTO na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Taśma LTO-5 Nośnik magnetyczny w postaci taśmy zgodnej z LTO-5 o poniższych cechach: - typ taśmy: LTO-5 Ultrium RW (wielokrotny zapis/odczyt) - pojemność natywna: 1500 GB - pojemność z kompresją: 3000 GB - wraz z każdymi 5 szt. taśm musi być dostarczona naklejka PVC formatu A4 do samodzielnego cięcia przeznaczona do taśm LTO (naklejka A4 bez nacięć do drukarek laserowych) - wraz z każdą taśmą musi być dostarczone opakowanie do przechowywania taśmy Taśma LTO-6 Nośnik magnetyczny w postaci taśmy zgodnej z LTO-6 o poniższych cechach: - typ taśmy: LTO-6 Ultrium RW ( wielokrotny zapis/odczyt) - pojemność natywna: 2500 GB - pojemność z kompresją: 6250 GB - wraz z każdymi 5 szt. taśm musi być dostarczona naklejka PVC formatu A4 do samodzielnego cięcia przeznaczona do taśm LTO (naklejka A4 bez nacięć do drukarek laserowych) - wraz z każdą taśmą musi być dostarczone opakowanie do przechowywania taśmy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30234700-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 800 PLN. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Do prowadzenia działalności objętej przedmiotowym zamówieniem nie wymaga się specjalnych kompetencji lub uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. formularz oferty, 2. formularz rzeczowo- cenowy, 3. opcjonalnie –pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu 4. Opcjonalnie w przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego -zobowiązanie tych podmiotów do udostępnienia zasobów na czas realizacji zamówienia. 5. Klauzula RODO została zawarta w rozdziale XIX SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną