Przetargi.pl
Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, Czołgistów
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 623 987, , fax. 598 623 944
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Czołgistów 5 A
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598 623 987, , fax. 598 623 944
  REGON: 77098327100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdplebork.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z materiałami przetargowymi dla zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1303G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Żarnowska w km 0+490 do 3+040, dokumentacji projektowej - kosztorysowej, zawierającej w szczególności: projekt budowlany i projekty wykonawcze, wraz ze specyfikacjami wykonania robót, przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim oraz wszelkie inne niezbędne opracowania towarzyszące i uzgodnienia. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Rozdziale „C” SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być wpłacone na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy Łeba nr 83 9324 0008 0002 8727 2000 0010 na adres: Zarząd Dróg Powiatowych , 84-300 Lębork ul. Czołgistów 5A, ze wskazaniem zadania. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – oryginał należy złożyć bezpośrednio do oferty. Zaleca się umieszczenie dokumentu wadialnego w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w foliowej oprawie, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Zarząd Dróg Powiatowych , 84-300 Lębork ul. Czołgistów 5A.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty - załącznik nr 1 należy załączyć załącznik nr 7 i 8 - oświadczenie woli wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13,14 RODO

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach