Przetargi.pl
Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy

Gmina Lichnowy ogłasza przetarg

 • Adres: 82-224 Lichnowy, ul. Tczewska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 712 723 , fax. 552 712 723
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lichnowy
  ul. Tczewska 6
  82-224 Lichnowy, woj. pomorskie
  tel. 552 712 723, fax. 552 712 723
  REGON: 17074784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lichnowy.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Lichnowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Odbieranie odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, w granicach administracyjnych gminy Lichnowy. 2. Transport wszystkich odebranych odpadów komunalnych z terenu gminy Lichnowy do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew). 3. Wyposażenie (wydzierżawienie) nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia (pojemniki/worki) do selektywnego zbierania odpadów komunalnych takich jak: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popioły oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym. 5. Wyposażenie oraz prowadzenie (eksploatacja) Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów we wsi Lichnowy (dalej PSZOK) w tym odbieranie i transport do ZUOS Tczew odpadów komunalnych selektywnie dostarczanych. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, gdzie szacuje się, że przebywa ok. 3 700 osób. Wykonawca odbierze odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, których liczbę szacuje się na około 50 podmiotów. Wykonawca otrzyma najpóźniej w dacie zawarcia umowy: a) wykaz nieruchomości wraz z zadeklarowaną liczbą osób zamieszkałych na danej nieruchomości, b) wykaz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy wraz z deklarowaną liczbą i zadeklarowana wielkością pojemników do zbierania odpadów, c) wykaz nieruchomości mieszanych. 1. Wykonawca jest obowiązany do przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania odebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów - Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o., ul. Rokicka 5A, 83-110 Tczew (ZUOS Tczew). 3. Wykonawca tak zorganizuje wywóz by odpady były zbierane tylko na terenie gminy Lichnowy. Zabrania się zbierania (dopełnianie pojazdu odpadami) z terenu innej gminy. Pojazdy po zapełnieniu, bez dodatkowego postoju będą dostarczały odpady do ZUOS Tczew. 4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty (karty przekazania odpadów) potwierdzające przekazanie odpadów z terenu gminy Lichnowy do ZUOS w Tczewie. 5. Zamawiający ma prawo w każdym czasie skontrolować wykonawcę, w szczególności pojazdy wykonawcy świadczące usługi na terenie gminy, czy przed rozpoczęciem usługi na terenie gminy są one puste, a odpady są dostarczane do miejsc przetwarzania odpadów wskazanych przez Gminę. 6. Wykonawca winien odnotowywać i przypisywać do danej śmieciarki informacje, o tym skąd zostały odebrane odpady, jakiej ilości, w podziale na odpowiednie źródła pochodzenia (miejscowości). 7. Zakazuje się mieszania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) razem z selektywnie zebranymi oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów selektywnie zebranymi. 8. Wykonawca zobowiązany jest odebrać wszystkie odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), z wszystkich nieruchomości, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości. 9. Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości mieszanych, umieszczone w pojemnikach i wystawione przez właściciela nieruchomości do ich odbioru w ilości wynikającej z deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami tj. iloczynu liczby i wielkości pojemników. 10. Odpady komunalne należy zbierać i transportować w sposób uniemożliwiający ich rozsypanie, wywianie, wylanie oraz w sposób bezpieczny dla ruchu drogowego. 11. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów. 12. Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z wszystkich nieruchomości w następującej częstotliwości raz na dwa tygodnie, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 31 października częstotliwość odbierania raz na tydzień. Prognozowana ilości odpadów selektywnie zebranych przewidziana do odbierania [Mg] w okresie trwania usługi - 1074 Mg, w tym: papier - 20 Mg szkło - 90 Mg tworzywa, metale, opakowania wielomateriałowe - 144 Mg bioodpady - 350 Mg popioły - 450 Mg odpady wielkogabarytowe - 20 Mg Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne selektywnie zebrane z wszystkich nieruchomości w następującej częstotliwości: a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: raz na miesiąc, z tym że w okresie od 1 kwietnia do 30 września częstotliwość odbierania raz na dwa tygodnie; b) szkło i papier nie rzadziej niż raz na kwartał; c) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października raz na tydzień, natomiast w listopadzie częstotliwość odbierania raz na dwa tygodnie; d) popiół selektywnie zebrany: raz na dwa tygodnie w terminie od 1 października do 30 kwietnia; e) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” – raz w II kwartale 2021 roku. Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do SIWZ –„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (2014, poz. 1804 i 2015 poz. 978 i 1240). Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wadium w wysokości 20 000,00 zł zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed upływem terminu składania ofert na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej, Zamawiający wymaga, aby oryginał wadium został dołączony do oferty, w sposób umożliwiający oddzielenie dokumentu od całości oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga od wykonawcy: 1) wpisania do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne, 2) Zezwolenia na zbieranie odpadów zgodnie z art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy o odpadach, 3) wpisania do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokument ten należy złożyć jeżeli wykonawca polega na doświadczeniu potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Opcjonalnie: pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawcy, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składają dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach