Przetargi.pl
Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w środki transportu w roku 2020

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-001 Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3094911 do 13 , fax. 583 094 634
 • Data zamieszczenia: 2020-06-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. Trakt św. Wojciecha 293
  80-001 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3094911 do 13, fax. 583 094 634
  REGON: 16231700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdansk.wios.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Doposażenie WIOŚ w Gdańsku w środki transportu w roku 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych wyprodukowanych w roku 2020, nieużywanych, samochodów osobowych typu kombi van - 3 szt. w jednym modelu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku 2.Samochody winny być nowe, nieużywane, pełnowartościowe, sprawne technicznie, bez wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, kompletne i gotowe do użytku. 3.Dostarczone przez Wykonawcę samochody muszą: a.spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, b.posiadać homologację, wystawioną zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, c.spełniają wymogi normy emisji spalin – min. EURO 6. 4.Zamówienie obejmuje również bezpośrednie dostarczenie pojazdów (transport, załadunek, rozładunek oraz kosztów z tym związanych np. opłaty celne, itp.) do WIOŚ w Gdańsku z siedzibą przy Trakcie Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk. 5.Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu umowy oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy, zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ i SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne, gdy Wykonawcę, reprezentuje pełnomocnik (złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), 2.oświadczenie (wstępne) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu– stanowiące zał. nr 3 do SIWZ –składane w oryginale, 3.formularz ofertowy – stanowiący zał. nr 1 do SIWZ – składane w oryginale, 4.zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – stanowiący zał. nr 4 do SIWZ, (jeżeli dotyczy) 5.tabela zgodności minimalnych wymogów i parametrów technicznych dla samochodów osobowych typu kombi van – zał. 1A do formularza ofertowego (formularz ofertowy – stanowiący zał. nr 1 do SIWZ) 6.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu, BEZ DODATKOWEGO WEZWANIA, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ), o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach