Przetargi.pl
ZP-2380-134-38/2018 Kompleksowe naprawy uszkodzonych silników w pojazdach służbowych – postępowanie nr 2

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-2380-134-38/2018 Kompleksowe naprawy uszkodzonych silników w pojazdach służbowych – postępowanie nr 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa naprawa silników w pojazdach służbowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: 2.1) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy, 2.2) załączniku nr 3 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia. 3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności wchodzące w zakres usługi kompleksowej naprawy silników (tj. czynności z naprawą silników) były zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub pracę tymczasową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. Z 2014r., poz. 1502 z późn. zm.),. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę tych wymagań oraz rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy. 4. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i 4 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się we wzorze umowy umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 5. Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaoferowali minimum 12 miesięcy gwarancji licząc od dnia dopuszczenia pojazdu do ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34310000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Oświadczenie Wykonawcy o okresie na który udziela gwarancji złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy. 4. Oświadczenie, że w przypadku nie podania okresu gwarancji Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej określonej przez Zamawiającego, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 5. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om oświadczenie Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 6. Zgodnie z art. 91 ust. 3A ustawy PZP Wykonawca jest zobligowany do oferty załączyć informację w formularzu ofertowym o następującej treści „ Składając ofertę informujemy Zamawiającego, że wybór będzie* / nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. Jednocześnie ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania …………….. , oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku ……….…………..” 7. Oświadczenie Wykonawcy że wartość oferty obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z realizacją umowy, cena uwzględnia wszystkie opłaty, wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT) oraz że ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. 8. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną