Przetargi.pl
Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.

Gmina Wyry ogłasza przetarg

 • Adres: 43-175 Wyry, Główna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 325 68 00 , fax. 32 325 68 09
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wyry
  Główna 133
  43-175 Wyry, woj. śląskie
  tel. 32 325 68 00, fax. 32 325 68 09
  REGON: 276257736
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wyry.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa ul. Głównej – bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa podzadania: a) Podzadanie 1. – Przebudowa ul. Głównej – bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, b) Podzadanie 2. – Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 1939/85. B. Zakres rzeczowy 1. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane w ul. Głównej - bocznej w Wyrach polegające na przebudowie drogi na odcinku długości 622,16 m wraz z odcinkiem przyszłego łącznika ulic Puszkina – Tysiąclecia o długości 94,53 m krzyżujący się z ulicą Główną – boczną w KM 0,5 + 46,12. 2. Ponadto na tymże odcinku planuje się także wykonanie nowej kanalizacji deszczowej, częściowo skierowanej do istniejącej kanalizacji deszczowej ul. Głównej, częściowo zaś, nowymi kanałami deszczowymi KD1, KD2, KD2/1, KD2/2 z rur litych PVC-U typu „S” fi 315x9,2 mm, fi 400x11,7 mm z wydłużonym kielichem, do projektowanego rowu odwadniającego R1. 3. W związki z tym przewidziano wykonanie robót pomiarowych w celu wytyczenia trasy drogi. Należy dokonać rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz zabezpieczyć podziemną sieć uzbrojenia terenu zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych gestorów sieci. 4. W dalszej kolejności należy wykonać koryto na całej szerokości jezdni – zgodnie z dokumentacją projektową, należy też wywieźć gruz wraz z jego utylizacją. 5. Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy wykonać ławy betonowe z oporem, zabudować nowe kanały deszczowe, nowe koryta ściekowe przykrawężnikowe, zabudować separator, wykonać nowy rów odwadniający R1, przebudować istniejący rów R2 znajdujący się przy torach kolejowych PKP relacji Jaśkowice – Tychy. 6. Następnie należy wykonać obramowanie jezdni obrzeżami betonowymi, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego, warstwę mrozoochronna z mieszanki kruszywowej CBR, stabilizację podłoża ze spoiwa hydraulicznego, zamiennie grubego niesortu kamiennego. 7. Przewidziano także zabudowę kanałów z rur PVC, studzienek kanalizacyjnych systemowych, studni rewizyjnych, wykonanie regulacji pionowej studzienek. Skarpy rowów odwadniających R1, R2 umocnić płytami prefabrykowanymi ażurowymi, natomiast dno - płytami chodnikowymi. 8. Wszelkie powierzchnie oraz skarpy zdegradowane podczas prac budowlanych przywrócić do stanu pierwotnego, następnie umocnić humusem gr 10 cm i obsiać. 9. W ramach realizacji zadani zostanie wykonane również przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce nr 1939/85. 10. W trakcie prowadzonych robót należy sprawdzić stan podziemnego uzbrojenia terenu, wyremontować wszystkie istniejące zabezpieczenia a elementy uszkodzone lub w złym stanie technicznym koniecznie wymienić. 11. Rzeczowy zakres obejmuje także zmianę organizacji ruchu na czas wykonywania przebudowy przedmiotowej drogi. C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Dokumentacja Projektowa oraz załącznik A do SIWZ tj. Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia Dokumentacja projektowa udostępniona jest bezpłatnie w wersji elektronicznej na stronie zamawiającego www.wyry.pl. Papierowa wersja dokumentacji projektowej zostanie przekazana odpłatnie tym Wykonawcom, którzy wcześniej pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej złożą zamówienie. 1. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Ustawą z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej. 2. Zamawiający żąda, by dostarczone materiały i urządzenia były nowe oraz posiadały wymagane deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty. 3. Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót przed terminem złożenia oferty. 4. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca ważność: a) Dokumentacja projektowo – wykonawcza w zakresie: - Projekt budowlano – wykonawczy. Przebudowa ulicy Dąbrowszczaków bocznej (obecnie ulica Główna boczna) w Wyrach, wraz z załącznikami, - Projekt budowlano – wykonawczy. Remont istniejącego rowu odwadniającego torowisko. Renowacja istniejącego rowu odwadniającego torowisko kolejowe w związku z odprowadzeniem wód opadowych z ulicy Dąbrowszczaków (obecnie ulica Główna boczna) w Wyrach, - Projekt przyłączenia kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego na działce nr 1939/85, 2061/85, 2117/85, 1505/85 położonej w Wyrach przy ul. Dąbrowszczaków, b) Niniejsza Umowa, c) Oferta Wykonawcy, d) Inne dokumenty stanowiące część Umowy. D. Kod przedmiotu zamówienia zgodnie z klasyfikacją Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe Kody pomocnicze: 45 23 24 00 – 6 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowych E. Rozwiązania równoważne 1. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 2. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionej dokumentacji projektowej. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej, poprzez równoważność zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, np.: rodzaj materiału, moc, wydajność, wysokość podnoszenia, obroty, napięcie, ciśnienie lub inne, nie będą gorsze od urządzeń jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. 3. W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązanie równoważne z opisanym przez zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić dokumenty wykazujące, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania zamawiającego. Ponadto jeżeli zastosowanie rozwiązań równoważnych pociąga za sobą konieczność dokonania zmian projektowych w dokumentacji załączonej do SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji zamiennej uwzględniającej wprowadzone zmiany na koszt własny i uzyskania jej akceptacji przez zamawiającego i autora projektu oraz o ile jest to niezbędne uzyskania również uzgodnień (zezwoleń, pozwoleń itp.) lub decyzji odpowiednich instytucji, podmiotów i organów administracyjnych. 4. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Pzp. 5. W przypadku, gdy ze szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia wynika, że przedmiot zamówienia opisano przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważny”. 6. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. F. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy). 2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa z art. 29 ust. 3a Pzp. Z uwagi na charakter wykonywania robót budowalnych stanowiących przedmiot umowy (tj. w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), zamawiający wymaga, aby robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane w rozumieniu rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.2016.1125), przewidziani do realizacji zamówienia zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w całym okresie realizacji umowy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę min. 15 osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót ogólnobudowlanych opisanych w przedmiarach robót, w szczególności: a) pracowników budowlanych wykonujących roboty drogowe związane z budową konstrukcji drogi, w tym nawierzchni bitumicznych, b) pracowników budowalnych instalacji sanitarnych wykonujących roboty związane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej sanitarnej ogólnospławnej. 3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Przed podpisaniem umowy zamawiający wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w pkt. 2 na umowę o pracę. Ww oświadczenie winno zawierać dane dotyczące: ilości pracowników, zakres obowiązków oraz określenie ilości osób otrzymujących minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2015 poz. 2008) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 września 2015r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016r. (Dz. U. 2015 poz. 1385). 4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Zmawiający może w każdym czasie realizacji umowy zwrócić się ponownie do Wykonawcy o przedłożenie aktualnego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 3. 5. Sankcje za niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. Sankcje za niespełnienie wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a Pzp zostały zawarte w ogólnych warunkach mowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ. G. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp Zamawiający nie przewiduje wymagań zgodnie z art. 29 ust. 4 Pzp. H. Informacja dotycząca wymagań zgodnie z art. 29 ust. 5 Pzp Wymagania dotyczące art. 29 ust. 5 Pzp zostały uwzględnione w dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804). 3. Wadium musi być wniesione do dnia 30.05.2018r. do godz. 11.30. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Tychy 69 8435 0004 0000 0000 6145 0023 z oznaczeniem: „Przebudowa ul. Głównej bocznej w Wyrach w zakresie nawierzchni drogowej wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które zostanie wniesione na rachunek bankowy zamawiającego do dnia 30.05.2018r. do godz. 11.30. Zaleca się aby do oferty dołączyć kopię polecenia przelewu. 5. Pozostałe formy wadium (oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2b-e) należy złożyć do depozytu w kasie Urzędu Gminy Wyry przed terminem składania ofert. Godziny otwarcia kasy: a) poniedziałek 8.00-16.30 przerwa 12.00-13.00, b) wtorek - czwartek 8.00-15.00 przerwa 12.00-13.00, c) piątek 8.00-13.00 bez przerwy. 6. W przypadku uchybienia ww terminom, miejscom, treści lub formie wniesienia wadium, zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz w dokumencie wadialnym musi znaleźć się zapis, iż jest ono nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. W gwarancji nie mogą być zawarte jakiekolwiek warunki ograniczające zakres odpowiedzialności gwarancyjnej. Dokument wadialny musi obejmować wszystkie przypadki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej nie może zawierać klauzuli identyfikującej, tzn. wprowadzającej wymóg, aby autentyczność osób podpisanych pod żądaniem wypłaty sumy gwarancyjnej została dodatkowo potwierdzona przez bank prowadzący rachunek bankowy Beneficjenta lub przez radcę prawnego, adwokata bądź notariusza. 8. W przypadku oferty składanej przez konsorcjum wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna powinno być wystawione na każdego z członków konsorcjum albo też wymaga się aby z treści ww dokumentu wynikało, że Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są w jakikolwiek sposób tym dokumentem objęci. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a cyt. wyżej ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy tyko Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 17. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) załącznik nr 1 – Formularz Oferty, b) załącznik nr 2 – oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, c) załącznik nr 3 – oświadczenie w trybie art. 25a ust. 1 Pzp, dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, d) oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy), e) oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; f) potwierdzenie wniesienia wadium, g) zobowiązanie w trybie art. 22a ust. 2 Pzp (jeśli dotyczy). h) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 4. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VI pkt. 3 SIWZ Wykonawca złoży dokumenty w przypadku, gdy: 4.1. Wykonawca samodzielnie bierze udział w postępowaniu i nie polega na zasobach innych podmiotów: a) Wykonawca składa dokumenty jego dotyczące, wymienione w rozdz. VI pkt. 3.1.÷3.9. SIWZ 4.2. Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie (konsorcjum): a) każdy konsorcjant składa: – dokumenty jego dotyczące, wymienione w rozdz. VI pkt. 3.6.÷3.9. SIWZ b) konsorcjant, który wykazuje spełnianie warunków: – odpowiednio dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 3.1.÷3.5. SIWZ 4.3. Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów: a) Wykonawca składa dokumenty jego dotyczące, wymienione w rozdz. VI pkt. 3.1.÷3.9. SIWZ – podmiot trzeci składa dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 3.1.÷3.5. SIWZ w zakresie w jakim udostępnia swoje zasoby – dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 3.6.÷3.9. SIWZ 4.4. Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału, ale zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom: a) Wykonawca składa dokumenty jego dotyczące, wymienione w rozdz. VI pkt. 3.1.÷3.9. SIWZ b) Wykonawca składa dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 3.6.÷3.9. SIWZ dla każdego z podwykonawców. 5. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: a) Rozdz. VI pkt 3.6 ÷ 3.8 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7. Dokumenty, o których mowa: a) w pkt 6 lit. a i b tiret drugie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) w pkt 6 lit. b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie, Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument dotyczy, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdz. VI pkt 7 stosuje się. 9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. I. Informacja dotycząca podwykonawców 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Kluczową częścią zamówienia są roboty drogowe. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału Podwykonawców. 5. Powierzenie Wykonawcy części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 6. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: a) nazwy i adresu Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, b) zakresu robót przewidzianych do wykonania, c) terminu realizacji robót, d) wysokości wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty z zastrzeżeniem, że rodzaj wynagrodzenia musi być tożsamy z rodzajem wynagrodzenia płatnym Wykonawcy przez Zamawiającego tj. wynagrodzeniem ryczałtowym. W przypadku, gdy poszczególne zadania będą realizowane przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, wartość za wykonanie robót dotyczących konkretnego zadania nie może być wyższa od wartości zaoferowanej przez Wykonawcę za to samo zadanie. Wykonawca przed pisaniem umowy złoży zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną. Wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy za poszczególne roboty wykonane przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę nie może być wyższa od wysokości wynagrodzenia za analogiczne roboty podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Tym samym ceny jednostkowe za poszczególne pozycje kosztorysowe zaoferowane przez Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę nie mogą być wyższe niż ceny jednostkowe podane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a ilość jednostek w poszczególnych pozycjach kosztorysowych nie może odbiegać od ilości jednostek w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego Wykonawcy. e) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: b) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy płatności za roboty wykonane przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, c) warunkujących Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego. J. Informacja dotycząca wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 1. Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zgodnie z art. 23 Pzp podmioty występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo. Powinno ono jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być lider). 4. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 5. Wszelka korespondencja między zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego Pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców. 6. W sytuacji gdyby została wybrana jako najkorzystniejsza oferta podmiotów występujących wspólnie Pełnomocnik zobowiązany jest przed terminem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego dostarczyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów tj.: a) przedsiębiorcy występujący jako spółka cywilna zobowiązani są do przedstawienia umowy spółki cywilnej, b) podmioty występujące wspólnie jako konsorcjum zobowiązane są do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 7. Umowa podmiotów występujących wspólnie jako konsorcjum musi zawierać co najmniej: a) cel gospodarczy, b) czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, c) solidarną odpowiedzialność każdego członka konsorcjum wobec zamawiającego za wykonanie umowy, d) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, e) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 8. Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym. 9. W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (np. spółka cywilna, konsorcjum) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach