Przetargi.pl
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych

Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 43230 Goczałkowice-Zdrój, ul. Uzdrowiskowa
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 449 21 14
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.
  ul. Uzdrowiskowa 54
  43230 Goczałkowice-Zdrój, woj. śląskie
  tel. 32 449 21 14
  REGON: 29188800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozdroj.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z dokumentacją techniczną – programem funkcjonalno – użytkowym w formule zaprojektuj i wybuduj ( załącznik nr 4 do siwz) obejmujących roboty budowlane. 2. Głównym celem realizacji Przedsięwzięcia jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach należących do Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. w celu zwiększenia poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Przedsięwzięcie obejmuje: – wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na budowę; – wykonanie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii zgodnie z: wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulującą działalności obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; – uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU i wymogami prawa; – sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, obejmującej cały zakres przedsięwzięcia i posiadającej atesty oraz dopuszczenia zastosowanych urządzeń i materiałów; Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedsięwzięcia i osiągnięcie parametrów gwarantowanych zgodnie z wymaganiami PFU, przepisami Prawa budowlanego spoczywa na Wykonawcy. 3. Zgodnie z założeniami w zakresie możliwości zastosowania odnawialnych źródeł energii i sposobu zwiększenia ilości produkcji energii ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia efektywności energetycznej budynków, w zakresie kontraktu należy przeprowadzić prace projektowe oraz modernizacyjne (budowlane) polegające na: Montażu paneli fotowoltaicznych - Zastosowanie systemu do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne uzdrowiska poprzez zamontowanie paneli fotowoltaicznych należących do Uzdrowiska Goczałkowice Zdrój Sp. z o.o. wraz z urządzeniami pomocniczymi. Przewiduje się zabudowę instalacji fotowoltaicznych na 5 – ciu budynkach: - budynek 1/magazyn borowiny - budynek pawilonu Stokrotka 1 - budynek pawilonu Stokrotka 2 - budynek pawilonu Azalia - budynek pawilonu Limba - budynek pawilonu Stołówki A - budynek pawilonu Stołówki B Montażu pomp ciepła wraz z modernizacją kotłowni centralnej - Modernizacja systemu produkcji ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej dla obiektów zasilanych z kotłowni centralnej, a także chłodu dla pawilonu 1 polegająca na podwyższeniu sprawności wytwarzania ciepła i chłodu dla całego budynku, poprzez zastosowanie pomp ciepła typu powietrze-woda i powietrze-woda-solanka wraz z montażem niezbędnej armatury, buforów i modernizacji kotłowni. W ramach prac projektowych i modernizacyjnych montażu pomp ciepła i modernizacji kotłowni centralnej wyodrębniono następujące zadania: - Montaż pompy ciepła powietrze/woda/solanka o mocy około 60 kW wraz z wykonaniem zasobnika buforowego otwartego i instalacji odbiorczej w pawilonie 2. - Montaż 2 pomp ciepła powietrze/woda mocy około 60 kW każda – sala gimnastyczna pawilon 1. - Montaż 3 rewersyjnych pomp ciepła o mocy około 60 kW każda – basen pawilon 1. - Przystosowanie kotłowni centralnej i instalacji odbiorczej do współpracy z pompami ciepła. - Zabudowa instalacji chłodniczej do pomieszczeń pawilonu 1: sali gimnastycznej dużej i małej, basenu, masażu wielostrumieniowego i suchego hydromasażu łóżkowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 25.000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne niezbędne dokumenty, w tym oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty: 1. Wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do siwz; 2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie i na zasadach określonych w siwz. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w sekcji III.4. pkt 2) a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia ( z zastrzeżeniem zapisów rozdziału III pkt 13 siwz)– dotyczy Wykonawców, którzy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w sekcji III.1.2) oraz III.1.3) polegają na zdolnościach innych podmiotów. 5. Harmonogram robót (harmonogram rzeczowo-finansowy) wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do siwz. 6. Schemat blokowy proponowanych rozwiązań modernizacji instalacji ogrzewczej i chłodniczej pawilonów zabiegowych oraz modernizacji kotłowni centralnej z obliczeniami, potwierdzającymi uzyskanie efektu ekonomicznego, założonego we wniosku o finansowanie preferencyjne. W wyniku realizacji zamówienia Zamawiający będzie wymagał: a) wytworzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii nie mniej niż 125,588 [MWh/rok]; b) zmniejszenia zużycia paliwa gazowego w kotłowni nie mniej niż 2217,7 [MWh/rok]; c) dodatkowego zużycia energii elektrycznej w pompach ciepła nie więcej niż 554,425 [MWh/rok].

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach