Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Rybniku

Sąd Rejonowy ogłasza przetarg

 • Adres: 44200 Rybnik, pl. Kopernika
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4260015 - 25 , fax. 324 260 012
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy
  pl. Kopernika 2
  44200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 032 4260015 - 25, fax. 324 260 012
  REGON: 32216900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rybnik.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sądy powszechne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych w budynku czynnego Sądu Rejonowego w Rybniku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont pomieszczeń sanitarnych w ilości 21 w budynku Sądu Rejonowego w Rybniku. Zakres prac przedmiotu zamówienia określają: projekty techniczne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Budynek jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków Zamówieniem objęte zostały następujące roboty remontowe: 1) Roboty rozbiórkowe i demontażowe 2) Roboty budowlane i wykończeniowe 3) Montaż ceramiki sanitarnej, armatury i akcesoriów łazienkowych, 4) Przebudowa instalacji elektrycznej, 5) Prace związane z instalacją co, wod-kan, cwu i wentylacji. Zakres prac został podzielony na etapy: I etap: sanitariaty w skrzydle północnym i południowym w ilości 11 szt. + 1 szt. w skrzydle zachodnim, II etap: sanitariaty w skrzydle zachodnim w ilości 7 szt. + 1 w skrzydle północnym + 1 w skrzydle południowym (dla niepełnosprawnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w sytuacji: 1) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 2) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą przez osobę, dla której prawo do ich podpisania nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) – pełnomocnictwo do podpisania oferty. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiau warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiajacemu oświadczenie o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitalowej. 8. Kosztorys ofertowy uproszczony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach