Przetargi.pl
ZP 12/2011 Zapewnienie wyżywienia uczestnikom kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu Ratownictwa Medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 28B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5392727 , fax. 089 5392710
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. Pstrowskiego 28B 28B
  10-602 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5392727, fax. 089 5392710
  REGON: 51133293300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP 12/2011 Zapewnienie wyżywienia uczestnikom kursów doskonalących dla ratowników medycznych i dyspozytorów w ramach projektu systemowego pn. Wsparcie systemu Ratownictwa Medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa obejmująca zapewnienie maksymalnie 1420 pakietów śniadaniowych i 1420 pakietów obiadowych zgodnych z poniższym opisem na czas realizacji przez Zamawiajacego umowy wykonawczej NR ZP-1/1545/2/10/UE zawartej w dniu 16.03.2011 r. w Warszawie pomiędzy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego z Wojewódzka Stacją Pogotowia Ratunkowego w ramach projektu systemowego pn.:Wsparcie systemu ratownictwa medycznego poprzez kształcenie zawodowe lekarzy, ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - część 1- Pakiety Śniadaniowe: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie maksymalnie 1420 pakietów śniadaniowych zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający zorganizuje maksymalnie 7 (6-dniowych) kursów dla ratowników medycznych i 1 (8-dniowy) kurs dla dyspozytorów. Maksymalna liczba osób biorących udział w kursie dla ratowników medycznych wynosi - 30, dla dyspozytorów - 20 osób, przy czym Zamawiający zgodnie z zawartą umową ma obowiązek przeprowadzenia kursu przy min. 10 osobach na każdym kursie. - część 2 - Pakiety obiadowe: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie maksymalnie 1420 pakietów obiadowych zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ, Zamawiający zorganizuje maksymalnie 7 (6-dniowych) kursów dla ratowników medycznych i 1 (8-dniowy) kurs dla dyspozytorów. Maksymalna liczba osób biorących udział w kursie dla ratowników medycznych wynosi - 30, dla dyspozytorów - 20 osób, przy czym Zamawiający zgodnie z zawartą umową ma obowiązek przeprowadzenia kursu przy min. 10 osobach na każdym kursie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 553000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://pogotowie.olsztyn.sisco.info
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach