Przetargi.pl
Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Kobułty, Najdymowo, Parleza Wielka, Rzeck, Stanclewo, Stryjewo, Bredynki

Biskupiecki Dom Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 11-300 Biskupiec, ul. Matejki 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 715 26 95 , fax. 715 26 95
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biskupiecki Dom Kultury
  ul. Matejki 5 5
  11-300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 715 26 95, fax. 715 26 95
  REGON: 00126981000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.biskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Kobułty, Najdymowo, Parleza Wielka, Rzeck, Stanclewo, Stryjewo, Bredynki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Kobułty, Najdymowo, Parleza Wielka, Rzeck, Stanclewo, Stryjewo, Bredynki tj. dostawa we wskazane przez Zamawiającego miejsce wraz z montażem elementów wyposażenia m.in. mebli, stołów do tenisa, stołów do gry w piłkarzyki, sprzętu RTV (DVD, TV, wieże) zgodnie z uszczegółowieniem w załączonym do SIWZ Formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Wykonawca określi cenę oferty na podstawie specyfikacji zawartej w formularzu ofertowym, opisu przedmiotu zamówienia oraz pozostałych wymogów postawionych przez Zamawiającego. Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wraz z upustami, rabatami; w szczególności musi zawierać koszty transportu do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego oraz koszty montażu. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 391000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące 0,00/100 złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. . Bank Pocztowy S.A. placówka w Biskupcu 21 1320 1104 0026 6682 2000 0001. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wyposażenie świetlic wiejskich we wsiach Kobułty, Najdymowo, Parleza Wielka, Rzeck, Stanclewo, Stryjewo, Bredynki. W pozostałych przypadkach (p.3.2.-3.5 niniejszego rozdziału) wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biskupiec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach