Przetargi.pl
Remonty cząstkowe dróg leśnych w Leśnictwie: Przebrno, Katy Rybackie, Jantar - obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową

Nadleśnictwo Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Marymoncka 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 2308531 , fax. 55 2308585
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Elbląg
  ul. Marymoncka 5 5
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 2308531, fax. 55 2308585
  REGON: 17005202500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty cząstkowe dróg leśnych w Leśnictwie: Przebrno, Katy Rybackie, Jantar - obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie częściowe nr: Opis: 1 Temat: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Przebrno, obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Opis: Remont cząstkowy drogi leśnej w Leśnictwie Przebrno z płyt drogowych żelbetowych 254m2, obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2 Temat: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Kąty Rybackie, oddz.132,obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Opis: Remont cząstkowy drogi leśnej w Leśnictwie Kąty Rybackie, oddz.132 z płyt drogowych żelbetowych 200,40m2,obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3 Temat: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Kąty Rybackie, oddz.134D,obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Opis: Remont cząstkowy drogi leśnej w Leśnictwie Kąty Rybackie naprawa nawierzchni kruszywem stabilizacyjnym na odcinku 160m, oddz.134D,obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4 Temat: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Kąty Rybackie, oddz.134, Skowronki obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Opis: Remont cząstkowy drogi leśnej w Leśnictwie Kąty Rybackie , oddz.134 naprawa nawierzchni kruszywem stabilizacyjnym na odcinku 80m, Skowronki obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5 Temat: Remont drogi leśnej w Leśnictwie Jantar, oddz.104/105, 163/164E obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg Opis: Remont cząstkowy drogi leśnej w Leśnictwie Jantar z płyt drogowych żelbetowych 298,80m2, oddz.104/105, 163/164E obręb Stegna, zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 3: 1 300.00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 5: 1 200.00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście 00/100 PLN) 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2011-07-27 do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. 69 2030 0045 1110 0000 0090 2030; b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c: gwarancjach bankowych; d: gwarancjach ubezpieczeniowych; e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_elblag/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach