Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego, warzyw świeżych , jabłek ziemniaków oraz kapusty kiszonej i ogórków kwaszonych.

Zakład Karny w Kamińsku ogłasza przetarg

 • Adres: 11-227 Kamińsk, ul. XXX - lecia 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7617400 , fax. 089 7617444
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Kamińsku
  ul. XXX - lecia 1 1
  11-227 Kamińsk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7617400, fax. 089 7617444
  REGON: 00032012400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Porządek i bezpieczeństwo publiczne. Więziennictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do magazynu żywnościowego Zamawiającego, warzyw świeżych , jabłek ziemniaków oraz kapusty kiszonej i ogórków kwaszonych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1 zamówienia obejmująca: 1)Cebula biała w ilości 3.000 kg; 2)Burak ćwikłowy w ilości 3.000 kg; 3)Marchew bez naci w ilości 3.000 kg; 4)Kapusta biała w ilości 2.000 kg; 5)Seler korzeń bez naci w ilości 800 kg; 6)Pietruszka korzeń bez naci w ilości 800 kg; Część 2 zamówienia obejmująca: Jabłka tegoroczne z odmian półsłodkich w ilości 6.000 kg; Część 3 zamówienia obejmująca: Ziemniaki jadalne z odmian wczesnych w ilości 20.000 kg; Część 4 zamówienia obejmująca: 1. Kapusta kiszona w ilości 2.000 kg; 2. Ogórek kwaszony w ilości 2.000 kg;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 032211131
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach