Przetargi.pl
ZP/06/12/PN DOSTAWA, MONTAŻ ZESTAWU WSPÓŁPRACUJĄCEGO DO BADANIA REFRAKCJI PACJENTA I DOBORU SZKIEŁ W POSTACI: AUTOKERATOREFRAKOMETRU, FOROPTERA AUTOMATYCZNEGO, RZUTNIKA OPTOTYPÓW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PERSONELU.

SP ZOZ Przychodnia Lekarska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-200 Starogard Gdański, ul. Hallera 21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 7754499 , fax. 58 7754498
 • Data zamieszczenia: 2012-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Przychodnia Lekarska
  ul. Hallera 21 21
  83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie
  tel. 58 7754499, fax. 58 7754498
  REGON: 19003649900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-przychodnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP/06/12/PN DOSTAWA, MONTAŻ ZESTAWU WSPÓŁPRACUJĄCEGO DO BADANIA REFRAKCJI PACJENTA I DOBORU SZKIEŁ W POSTACI: AUTOKERATOREFRAKOMETRU, FOROPTERA AUTOMATYCZNEGO, RZUTNIKA OPTOTYPÓW DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM WRAZ Z PRZESZKOLENIEM PERSONELU.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż Zestawu współpracującego do badania refrakcji pacjenta i doboru szkieł w postaci: autokeratorefraktometru, foroptera automatycznego oraz rzutnika optotypów dla SP ZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim wraz z niezbędnym oprogramowaniem, uruchomieniem sprzętu i przeszkoleniem personelu w zakresie prawidłowej obsługi. Szczegółowy opis sprzętu przedstawiają odpowiednio załączniki do SIWZ:- Załączniku Nr 1 - autokeratorefraktometr wraz z wyposażeniem Załączniku Nr 2 foropter automatyczny wraz z wyposażeniem Załącznik Nr 3 rzutnik.Zamawiający wymaga aby sprzęt opisany w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 był nowy, nieużywany i kompatybilny ze sobą. Sprzęt wymieniony w załącznikach musi pasować do unitu znajdującego się w Poradni okulistycznej Zamawiającego - unit firmy OPTOPOL /Tulipan/. Zamawiający wymaga aby zestaw zawierał osprzęt umożliwiający podłączenie go do unitu /ramię foroptera oraz podstawę pod sterownik/. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-przychodnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach