Przetargi.pl
dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2009) sprzętu oftalmologicznego do Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni

SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6207501 , fax. 058 6201114
 • Data zamieszczenia: 2009-06-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SP ZOZ Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego
  ul. Wójta Radtkego 1 1
  81-348 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6207501, fax. 058 6201114
  REGON: 19014158100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpitalmiejski-gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2009) sprzętu oftalmologicznego do Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2009) sprzętu oftalmologicznego do Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni: polomierz komputerowy (jedna sztuka), lampa szczelinowa z cyfrowym systemem archiwizacji obrazów (jedna sztuka) - spełniającego graniczne parametry techniczno-użytkowe (bezwzględnie wymagane) wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania. Zamawiający wymaga , aby przedmiot zamówienia zrealizowany był zgodnie z warunkami umowy, której wzór zawarty został we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium:561 zł w GRUPIE 1, 617 zł w GRUPIE 2; 1 178 zł w przypadku oferty obejmującej cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b/ posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia - Wykonawca jest zobowiązany legitymować się wykonaniem , w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywaniem - w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - dostawy/dostaw odpowiadających/cej swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia (według Wspólnego Słownika Zamówień-CPV: sprzęt oftalmologiczny) o wartości brutto nie mniejszej niż: dla GRUPY 1 - 15 000 zł, dla GRUPY 2 - 15 000 zł, w przypadku składania oferty na więcej niż jedną grupę wartość dostawy/dostaw nie może być mniejsza niż suma wartości kwot określonych przez Zamawiającego dla poszczególnych grup, na które Wykonawca składa ofertę; c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia; d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania . Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie danych (informacji) zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń : a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej -wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4, 5, 6, 7, 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, e) oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, f) oświadczenia zgodnego z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych, g) oświadczenia , że Wykonawca posiada niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów, h) wykazu dostaw/dostawy odpowiadających/cej swoją wartością i rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich/jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, i) dokumentu/ów potwierdzających, że dostawa/dostawy wskazane w wykazie dostaw zostały wykonane należycie, j) oświadczenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składa dokument/dokumenty zgodnie z postanowieniami §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 87, poz.605 z późn.zm.) - w zakresie wskazanym w pkt.I . III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo: a) dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, b) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w pkt.I. lit.a), b), c), d) oraz oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana - Zamawiający zażąda - przed podpisaniem umowy - umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w szczególności, powinna zawierać: - strony umowy z oznaczeniem lidera, - cel zawarcia umowy, - okres obowiązywania umowy (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia), - solidarną odpowiedzialność każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy, - wyłączenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia, - nakaz powiadamiania Zamawiającego o dokonywanych zmianach w umowie w formie pisemnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalmiejski-gdynia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach