Przetargi.pl
Dostawa Konfokalnego oftalmoskopu skaningowego

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Profesora Lotha 26
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8428471 w.436 , fax. 059 8428471 w.436
 • Data zamieszczenia: 2010-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku
  ul. Profesora Lotha 26 26
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8428471 w.436, fax. 059 8428471 w.436
  REGON: 77090151100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa Konfokalnego oftalmoskopu skaningowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem, instalacją i montażem: Konfokalnego oftalmoskopu skaningowego oraz szkolenie personelu w zakresie jego uruchomienia, eksploatacji, obsługi i konserwacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331220001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 3 000, 00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach