Przetargi.pl
Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Biskupina dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-440 Łódź, ul. Piotrkowska 149
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-42 6324034 , fax. 0-42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul. Piotrkowska 149 149
  90-440 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 0-42 6324034, fax. 0-42 6324130
  REGON: 00434557500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie wycieczki autokarowej do Biskupina dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zmówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 63 51 10 00 - 4 organizacja wycieczek 63 00 00 00 - 4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 63 51 40 00 - 5 usługi świadczone przez przewodników turystycznych 55 30 00 00 - 3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 60 17 10 00 - 7 wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Biskupina dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4. 3. Uczestnikami wycieczki będzie łącznie 25 osób, w tym: 22 dzieci i 3 wychowawców. 4. Impreza turystyczna (wycieczka)powinna być zorganizowana w terminie: pomiędzy 17 a 21 sierpnia 2015 roku. 5. Program wycieczki winien obejmować co najmniej: 1) wyjazd z pod budynku Świetlicy Środowiskowej mieszczącej się w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4, w dniu wycieczki o godz. 8:00, 2) zwiedzanie Osady Biskupin z przewodnikiem, 3) rejs statkiem po jeziorze Biskupińskim, 4) obiad, 5) spacer po rezerwacie Biskupin, 6) powrót w dniu wyjazdu o godz. 21:00 przed budynek Świetlicy Środowiskowej w Łodzi przy ul. Senatorskiej 4. 6. W dniu wycieczki, przed wyjazdem autokar musi być skontrolowany przez policję i protokół z kontroli musi być przedłożony opiekunowi grupy. 7. Wykonawca przez cały czas trwania wycieczki zobowiązany będzie do zapewnienia opieki pilota, tj. od momentu wyjazdu do chwili powrotu. 8. Wykonawca zapewni uczestnikom wycieczki posiłek w postaci jednodaniowego obiadu składającego się z: 1) klopsików z frytkami, lub 2) paluszków rybnych z frytkami, lub 3) hamburgera z frytkami, oraz deseru (lodów). 9. Zamawiający przekaże drogą elektroniczną lub faksem Wykonawcy imienną listę uczestników wycieczki nie później niż na pięć dni kalendarzowe przed rozpoczęciem wycieczki. 10. Wykonawca powinien: 1) posiadać wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia, 2) zatrudnić do wykonania zamówienia osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, 3) posiadać środki finansowe do wykonania zamówienia, 4) zapewnić zabezpieczenie logistyczne, medyczne i organizacyjne oraz podjąć wszystkie niezbędne działania, mające na celu bezpieczeństwo uczestników, 5) dysponować sprawnym technicznie pojazdem o standardzie odpowiadającym wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz osobami uprawnionymi do kierowania pojazdami w ilości wymaganej przepisami prawa, do zapewnienia całodobowej obsługi tych pojazdów, 6) w przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewni na koszt własny autokar zastępczy, 7) podstawić autokar na minimum 30 minut przed wyjazdem, 8) ubezpieczyć uczestników wycieczki w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym w zakresie NNW, 9) Wykonawca złoży Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem wycieczki, 10) zapewnić przejazd autokarem trasą zapewniającą możliwie najkrótszy czas podróży, 11) zapewnić autokar sprawny technicznie, posiadający jeden pokład pasażerski, nie starszy niż 10 lat, wyposażony w klimatyzację, wygodne fotele z pasami bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników, 12) uzgodnić z uczestnikami minimalną ilość postoi, 13) zapewnić przewodnika dla grupy w czasie wycieczki, 11. Zaproponowana cena za jedną osobę winna zawierać wszystkie koszty konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym uregulować wszelkie opłaty: drogowe, parkingowe, bilety wstępów i inne opłaty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 12. Należność za przedmiot zamówienia stanowić będzie iloczyn cen jednostkowych za osobę przez liczbę osób biorących udział w wycieczce. 13. Wykonawca wystawi fakturę po wykonaniu przedmiotu zamówienia, po potwierdzeniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, ilości uczestników. 14. Zapłata za zrealizowanie przedmiotu zamówienia będzie płatna w terminie do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury Zamawiającemu, w drodze przelewu z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy. 15. Do grupy uczestników wycieczki Wykonawca nie będzie mógł dołączać innej grupy. 16. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem wycieczki, szczegółowy jej harmonogram. 17. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 1) likwidacji lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy, 2) niedostarczenia pomimo wezwania szczegółowego programu wycieczki, 3) nierozpoczęcia realizacji zamówienia w przewidzianym terminie. 18. W przypadku nie realizowania programu wycieczki przez Wykonawcę, nie wynikającego z jego winy, zobowiązany będzie on do zaoferowania Zamawiającemu innego świadczenia zastępczego mającego równą wartość zastąpionej usługi. 19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 20. Każdy Wykonawca w prowadzonym postepowaniu może złożyć tylko jedną ofertę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 635110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie pilota wycieczki- ilość przeprowadzonych (zrealizowanych) wycieczek w okresie od 1.01.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku - D
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach