Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleń grupowych dla 55 osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Słowackiego 2
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 0-16 621-21-88 , fax. 0-16 621-21-88
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy
  ul. Słowackiego 2 2
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 0-16 621-21-88, fax. 0-16 621-21-88
  REGON: 65096024800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleń grupowych dla 55 osób bezrobotnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleń grupowych dla 55 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jarosławiu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET VI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH DZIAŁANIE 6.1. POPRAWA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA ORAZ WSPIERANIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W REGIONIE PODDZIAŁANIE 6.1.3 POPRAWA ZDOLNOŚCI DO ZATRUDNIENIA ORAZ PODNOSZENIE POZIOMU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Kwalifikacje kadry dydaktycznej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.jaroslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach