Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - stolarz meblowy/monter mebli dla 12 osób.

Zakład Karny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 76
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8580700 , fax. 0-17 8535420
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Rzeszowie
  ul. Załęska 76 76
  35-322 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8580700, fax. 0-17 8535420
  REGON: 00000000590467
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - stolarz meblowy/monter mebli dla 12 osób.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - stolarz meblowy/monter mebli dla 12 osób. 1)Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu - stolarz meblowy/monter mebli dla 12 osób pozbawionych wolności w ramach oddziaływania penitencjarnego na osoby pozbawione wolności. 2)Celem nauczania jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie osób szkolonych do pracy w zawodzie zgodnym z tematyką kursu. 3)Zamówienie musi zostać zrealizowane zgodnie z programem nauczania zgodnym z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz. U. z 2004r., Nr 37, poz. 337 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216). Program nauczania powinien zawierać 150 godzin dydaktycznych (przy założeniu, że jedna godzina dydaktyczna to 45 minut) i powinien składać się z zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia teoretyczne w czasie kursu nie mogą trwać dłużej niż 1/3 całości kursu. Kurs będzie realizowany sukcesywnie w dni powszednie (z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach pracy administracji tj. 7:30 - 15:30. 4) Miejsce realizacji kursu: Zakładu Karnego w Rzeszowie. - zajęcia teoretyczne: sala szkoleń. - zajęcia praktyczne: pomieszczenie służące do naprawy mebli. Miejsca realizacji kursu każdy z potencjalnych Wykonawców może obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 5)Przedmiotowy kurs zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP i ppoż. 6)Wykonawca zapewni uczestnikom kursu na czas trwania szkolenia konieczny sprzęt, narzędzia i materiały. Wykonawca zapewni materiały biurowe i szkoleniowe niezbędne do teoretycznej nauki zawodu, które po zakończeniu kursu przechodzą na własność kursanta. Koszt materiałów przeznaczonych do praktycznej nauki zawodu winien mieścić się w granicy od 30% do 40% (lub więcej) całkowitej wartości kursu (do nauki zawodu należy wykorzystać m. in. płytę meblową laminowaną dwustronnie w kolorze olcha, płytę pilśniową w kolorze olcha oraz deski sosnowe - suche). 7)Przeprowadzone szkolenie zakończy się egzaminem końcowym z zagadnień teoretycznych oraz praktycznych przewidzianych w programie kursu. 8)Egzamin sprawdzający przeprowadzi stosowna komisja powołana przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Czasu trwania egzaminu nie wlicza się do czasu trwania kursu. 9) Osoba, która uzyskała z egzaminu końcowego ocenę wyższą od oceny niedostatecznej, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 10)Wykonawca ubezpieczy z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania kursu osoby (uczestników przedmiotowego kursu) wskazane przez Zakład Karny w Rzeszowie. Organizatorem powyższego kursu może być Wykonawca spełniający wymogi określone dla organizatorów szkolenia wymienione w przepisie § 1 ust. 2 Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006r., Nr 31, poz. 216). W związku z powyższym organizator kształcenia złoży wraz z dokumentacją oświadczenie stanowiące zał. nr 4 do SIWZ. Szczegółowe zapisy związane ze sposobem realizacji zamówienia, warunkami umowy zawiera załącznik nr 5 (projekt umowy) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 800000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 50 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach