Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych: Wydrza - Fietko, Wydrza - Poręba, Wydrza - za kanałam , Grębów - Niwa , Stale-Ługi, Stale - Lipa, Jamnica - za Szkołą ,

Gmina Grębów ogłasza przetarg

 • Adres: 39-410 Grębów, Grębów 394
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8112911, 8112715 , fax. 015 8112871
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grębów
  Grębów 394 394
  39-410 Grębów, woj. podkarpackie
  tel. 015 8112911, 8112715, fax. 015 8112871
  REGON: 83040917500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grebow.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych: Wydrza - Fietko, Wydrza - Poręba, Wydrza - za kanałam , Grębów - Niwa , Stale-Ługi, Stale - Lipa, Jamnica - za Szkołą ,
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg gminnych: Wydrza - Fietko o dł. 280 mb Wydrza - Poręba o dł. 640 mb Wydrza - za kanałam o dł. 605 mb Grębów - Niwa o dł. 360 mb Stale-Ługi o dł. 310 mb Stale - Lipa o dł. 375 mb Jamnica - za Szkołą o dł. 560 mb Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego , nawierzchnia z mieszanek mineralno asfaltowych , poboczy z niesortu kamiennego i oznakowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grebow.un.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach