Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych do PWSZ w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Czarnieckiego 16
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6244612 , fax. 016 6244612
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza
  ul. Czarnieckiego 16 16
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 6244612, fax. 016 6244612
  REGON: 65089438500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwszjar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych do PWSZ w Jarosławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych w formie papierowej dla pracowników w ilościach:11 933 szt po 20 zł;274 szt po 10 zł;całkowita wartość bonów- 241 400,00 zł- z terminem ważności /realizacji/ nie krótszym niż do 31.10.2010 r.; realizowanych w sieciach handlowo-usługowych i placówkach handlowo-usługowych położonych na terenie woj. podkarpackiego, będące środkiem płatniczym uprawniającym do zakupu towarów i usług w co najmniej następujących branżach: kosmetycznej, spożywczej, chemicznej, odzieżowej, AGD, RTV.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: ilość sklepów na terenie wpj. podkarpackiego, w których można realizować bony
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pwszjar.edu.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach