Przetargi.pl
Dostawa bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 7
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7728979 , fax. 17 7728979
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Rzeszowska 7 7
  36-051 Górno, woj. podkarpackie
  tel. 17 7728979, fax. 17 7728979
  REGON: 69179346500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsgorno.domypomocy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa bonów towarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Górnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych dla DPS w Górnie w formie papierowej o następującej ilości i wartości nominałów: 838 sztuk o nominale 50 zł., 678 sztuk o nominale 20 zł. - o łącznej wartości 55 460 złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301997502
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość placówek na terenie miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpsgorno.domypomocy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach