Przetargi.pl
zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - 3 kierunków szkoleń grupowych finansowanych ze środków w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (II) realizowanego w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2016. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowany z Europejski

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Stanisławskiego 28
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 8370420 , fax. 046 8370373
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu
  ul. Stanisławskiego 28 28
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 8370420, fax. 046 8370373
  REGON: 75020068100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.lowicz.pl BIP: pup.lowicz.ibip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zorganizowanie i przeprowadzenie usługi - 3 kierunków szkoleń grupowych finansowanych ze środków w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (II) realizowanego w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2016. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowany z Europejski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  zorganizowania i przeprowadzenia usługi - 3 kierunków szkoleń grupowych ogółem dla 25 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu finansowanych ze środków w ramach projektu Aktywizacja osób po 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie łowickim (II) realizowanego w okresie od 01.07.2015 do 31.12.2016. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś Priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 804110008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wszystkie informacje zamieszczono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doświadczenie Wykonawcy w realizowaniu takich samych lub podobnych usług objętych przedmiotem zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pup.lowicz.pl BIP:pup.lowicz.ibip.pl bip@pup.lowicz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach