Przetargi.pl
Prowadzenie i ochrona całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z terenu miasta Łodzi

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu ogłasza przetarg

 • Adres: 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6384959, 6384911 , fax. 42 638-49-58
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
  ul. Piotrkowska 175 175
  90-447 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6384959, 6384911, fax. 42 638-49-58
  REGON: 47317005200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdit.uml.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie i ochrona całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania usuwanych pojazdów z terenu miasta Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: a)prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuniętych pojazdów lub ich elementów z drogi w trybie i na zasadach określonych w art. 130a i 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), na parkingu położonym w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30-44, o łącznej powierzchni 7315 m2, o ok. 400 miejscach do parkowania; b)przechowywanie pojazdów lub ich elementów na parkingu opisanym w pkt a); c)świadczenie usługi ochrony mienia znajdującego się na parkingu strzeżonym, o którym mowa w pkt a). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia oraz w Tomie III SIWZ - Formularz aktu umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 637124007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się na kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które należy wnieść w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: czas przyjazdu grupy interwencyjnej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach