Przetargi.pl
Dostawa placu zabaw wraz z montażem na obiekcie rekreacyjnym Arturówek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-532 Łódź, ul. Ks. Skorupki 21
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 27 21 416; 27 21 417 , fax. 42 6367980
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi
  ul. Ks. Skorupki 21 21
  90-532 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 27 21 416; 27 21 417, fax. 42 6367980
  REGON: 00000100855997
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa placu zabaw wraz z montażem na obiekcie rekreacyjnym Arturówek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa placu zabaw wraz z montażem na obiekcie rekreacyjnym Arturówek w ramach zadania pn. Rewitalizacja i modernizacja obiektów rekreacyjnych MOSiR realizowanego według opisu: Dostawa i montaż placu zabaw: 1. wyposażenie placu zabaw - 11 elementów, 2. ławki - 9 szt., 3. kosz na śmieci - 3 szt., 4. barierki do przypinania rowerów o parametrach zgodnie z Zarządzeniem nr 3303/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi - 4 szt., 5. regulamin - zgodnie z Zarządzeniem nr 4821/V/10 z dnia 30.09.2010 r. Prezydenta Miasta Łodzi - 1 szt., 6. nawierzchnia pod placem zabaw, bezpieczna (warstwa piasku, mata elastyczna, sztuczna trawa), 7. ogrodzenie placu zabaw segmentowe ocynkowane, pokryte lakierem, z dwiema furtkami (120x100 i 200x100cm) bez elementów ostrych (zaokrąglone górne pręty), 8. teren pod plac zabaw należy wykorytować na powierzchni 600m2, ustawiając krawężnik zgodnie z projektem, zasypując piaskiem i zagęszczając podłoże, 9. wszystkie zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania, 10. urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009, 11. wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. Elementy placu zabaw - zgodnie z projektem załączonym do SIWZ. II. Wykonawca jest zobowiązany: 1. dostarczyć i wykonać montaż przedmiotu Umowy Zamawiającemu do obiektu MOSiR w Łodzi, pod adresem wskazanym przez Zamawiającego, we wskazanych na obiekcie miejscach w terminie wskazanym w ofercie co strony potwierdzą pisemnie protokołem przekazania; 2. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami; 3. w przypadku, gdy dostarczony przedmiot Umowy będzie niekompletny lub będzie zawierał wady, zostanie to odnotowane w Protokole odbioru, tym przypadku Wykonawca zobowiązany będzie w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego dostarczyć / wymienić na własny koszt przedmiot Umowy brakujący i / lub wolny od wad; 4. powiadomić Zamawiającego w terminie do 7 dni o planowanym terminie rozpoczęcia dostawy i montażu przedmiotu umowy; 5. udzielić Zamawiającemu potrzebnych informacji o stosunkach faktycznych i prawnych dotyczących towaru oraz wydać Zamawiającemu stosowne dokumenty; 6. w przypadku, gdy jest to niezbędne do prawidłowego korzystania, załączy informację dotyczącą sposobu korzystania; 7. wydać przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego; 8. w przypadku dostarczenia towaru uszkodzonego, złej jakości, wymienić je na własny koszt w terminie do 5 dni roboczych, przy czym Zamawiającemu przysługuje naliczenie kar umownych, o których mowa w § 5 projektu umowy; 9. udzielić na przedmiot umowy rękojmi na okres .... miesięcy zgodny ze złożonym formularzem ofertowym na elementy betonowe i stalowe oraz na okres 24 miesięcy na elementy drewniane, z wyłączeniem uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania; 10. do posiadania polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż wartość niniejszej umowy. III. Sporządzona oferta musi być zgodna z przedmiotem zamówienia. Do oferty należy dołączyć: 1. karty katalogowe produktów odzwierciedlające ich faktyczny stan wizualny, 2. szczegółowy opis proponowanych produktów, parametry, wymiary, dane techniczne, 3. certyfikaty, 4. instrukcję sposobu montażu. Zamawiający zastrzega, że wszystkie podane w opisie wzory produktów (zdjęcia) nie mają na celu naruszenia art. 29 Ust. 3 Ustawy z dn 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań wizualnych. Ilekroć w SIWZ, zostało wskazane pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, parametrów, specyfikacji jakościowych, użytkowych, funkcjonalnych i technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Ciężar udowodnienia równoważności produktów w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jako zasadę przyjmuje się wymóg, że należy przyjąć stosowanie elementów spełniających normy i parametry techniczne nie gorsze w zakresie parametrów technicznych, jakościowych użytkowych oraz funkcjonalnych od elementów wskazanych w tym opisie. Wymaga się bezwzględnie zachowania parametrów jakościowych, estetycznych, materiałowych, wielkościowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczeństwa i gwarancji minimum zgodnych z elementami wskazanymi w opisie. Składając ofertę Wykonawca winien dołączyć zdjęcie, ilustrację katalogową z techniczną informacją dotyczącą elementu (w tym wymiary i wykaz materiałów użytych do wytworzenia poszczególnych elementów sposób montażu w gruncie). Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany udowodnić, że oferowane produkty spełniają założenia projektu. W przypadku ewentualnej zmiany na materiały równoważne Wykonawca do oferty przetargowej zobowiązany jest dołączyć wszystkie wymagane dokumenty (tj. karty techniczne, aprobaty techniczne).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 375352009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1. Zamawiający zgodnie z art. 45 ustawy Pzp żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 13.000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100), 8.2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 8.2.1. pieniądzu, 8.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3. gwarancjach bankowych, 8.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 1804). 8.3. Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: Bank: Getin Noble Bank S.A. Nr: 37 1560 0013 2027 1935 0505 0002 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 19/16/PN. 8.4. Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 8.5. Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 8.6. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać, co najmniej: 8.6.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela/gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, 8.6.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją, 8.6.3. kwotę wadium, 8.6.4. termin ważności poręczenia/gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, 8.6.5. zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, jeżeli Wykonawca: 8.6.5.1. w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6.5.2. którego oferta została wybrana: 8.6.5.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 8.6.5.2.2. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 8.6 SIWZ. 8.8. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 8.9. Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mosirl.bip.eur.pl/public/?id=100855
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach