Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 52 nieaktywnych zawodowo bądź bezrobotnych klientów MOPS biorących udział w Projekcie Twoja przyszłość w Twoich rękach.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 19-100 Mońki, ul. Wyzwolenia 12
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 7162567 , fax. 0-85 7162567
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wyzwolenia 12 12
  19-100 Mońki, woj. podlaskie
  tel. 0-85 7162567, fax. 0-85 7162567
  REGON: 00233747100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops-monki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 52 nieaktywnych zawodowo bądź bezrobotnych klientów MOPS biorących udział w Projekcie Twoja przyszłość w Twoich rękach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 52 nieaktywnych zawodowo bądź bezrobotnych klientów MOPS biorących udział w Projekcie Twoja przyszłość w Twoich rękach współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przedmiotem zamówienia są następujące usługi szkoleniowe: 1. Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi, 2. Kurs Języka angielskiego, 3. Murarz I stopnia, 4. Kurs komputerowy, 5. Prawo jazdy Kat. B. 2. Realizacja szkoleń - wymagania szczegółowe. 1) Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu spawacza metodą MAG-135 blach i rur ze stali ferrytycznych. Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym, wydaniem świadectwa oraz Książeczki Spawacza według normy EN 287-1 wystawioną przez właściwy Instytut Spawalnictwa z wymaganymi wpisami dotyczącymi metod spawania oraz zakresem uprawnień. Uzyskane uprawnia dają kwalifikacje Europejskiego Spawacza Ręcznego w tej metodzie. Zakres szkolenia obejmuje zagadnienia, po których przyswojeniu uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur ze stali ferrytycznych metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy. Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenie max. 8. Program nauczania powinien być zgodny z wytycznymi W-07/IS-41 Instytutu Spawalnictwa Gliwice, zawierać zajęcia teoretyczne oraz przygotowanie praktyczne Czas trwania szkolenia: kurs 145 jednostek szkoleniowych, w tym 25 jednostek szkoleniowych wykładów teoretycznych i 120 jednostek szkoleniowych ćwiczeń praktycznych. Przez jednostkę szkoleniową należy rozumieć: a) 45 minut zajęć w przypadku zajęć teoretycznych i instruktażu wstępnego b) 60 minut zajęć w przypadku ćwiczeń praktycznych 2) Kurs Języka angielskiego Celem kursu jest przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy teoretycznej oraz zastosowanie jej w praktyce, przekazanie możliwie największej ilości wiedzy w sposób łatwy i przystępny dla uczestnika. Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenie max. 8. Liczba godzin szkolenia - 36 godzin dydaktycznych 3 razy w tygodniu po 2 godziny dziennie Zakres tematyczny programu powinien obejmować co najmniej: a) przedstawienie siebie i innych, b) podawanie podstawowych informacji o sobie, c) liczebniki 1-100, d) alfabet i literowanie wyrazów, e) zwroty grzecznościowe, f) liczba mnoga liczebników, g) nazwy członków rodziny, h) nazwy państw i miast, i) nazwy zawodów, j) określniki dzierżawcze. 3) Murarz I stopnia Celem kursu jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie wykonywania podstawowych prac murarskich. Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenia max. 7. Liczba godzin szkolenia - 90 godzin dydaktycznych na każdego uczestnika z tego co najmniej 55 godzin powinny stanowić zajęcia praktyczne czyli ćwiczenia. Zakres tematyczny programu powinien obejmować co najmniej: 1. Wprowadzenie do zawodu murarz: a) podstawowe prace murarskie, b) pomocnicze prace murarskie, c) narzędzia i sprzęt do robót murarskich, d) narzędzia i sprzęt do robót pomocniczych, e) transport ręczny i mechanicznych, f) rusztowania do robót murarskich, tynkarskich i pomocniczych, g) komunikacja na stanowisku pracy i placu budowy. 2. Ogólne wiadomości o budowlach: a) podstawowe pojęcia związane z budownictwem, b) rodzaje budowli i budynków, c) elementy składowe budynku i ich funkcje, d) obciążenia działające na budynek, e) elementy konstrukcyjne, niekonstrukcyjne i wykończeniowe budynków, f) metody wykonawstwa w budownictwie, g) grunty budowlane, h) roboty ziemne, i) fundamenty, j) ściany, k) materiały budowlane, ich właściwości fizyczne i mechaniczne, l) schody, m) stropy, n) praca statyczna stropów, nadproży, gzymsów i ścian, o) dachy i stropodachy, p) roboty wykończeniowe instalacje w budynku. 3. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska: a) prawna ochrona pracy, b) wymagania higieniczno - sanitarne i bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budownictwie, c) wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń pracy, d) czynniki szkodliwe, uciążliwe niebezpieczne występujące w procesach pracy, e) zasady kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, f) zabezpieczenie urządzeń napędowych, g) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektrycznych, h) środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, i) bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach pod ciśnieniem, j) zagrożenia pożarowe, zasady ochrony przeciwpożarowej, k) zasady bezpieczeństwa przy transporcie oraz magazynowaniu materiałów i wyrobów, l) zasady ochrony środowiska na stanowisku pracy, m) organizacja pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy, n) zabezpieczenie miejsca wypadku. 4. Rozpoznawanie podstawowych materiałów budowlanych: a) fizyczne, chemiczne i mechaniczne właściwości materiałów budowlanych, b) ceramiczne wyroby budowlane, c) naturalne materiały kamienne, d) kruszywa budowlane, e) spoiwa budowlane, f) woda do celów budowlanych, g) zaprawy budowlane, h) betony, i) wyroby z zapraw i betonów, j) lepiszcza bitumiczne, k) materiały do izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i dźwiękowych, l) drewno budowlane i materiały drewnopochodne, m) metale i wyroby metalowe stosowane w budownictwie, n) szkło budowlane, o) tworzywa sztuczne i wyroby z tworzyw sztucznych stosowane w budownictwie, p) materiały malarskie, q) materiały do zabezpieczenia i konserwacji materiałów budowlanych. 5. Magazynowanie, składowanie i transportowanie materiałów budowlanych: a) sposoby przechowywania materiałów na placu budowy, b) miejsca składowania i magazynowania materiałów budowlanych na placu budowy, c) rodzaje składowanych i magazynowanych materiałów budowlanych, d) zasady organizowania stanowiska składowania i magazynowania, e) zasady magazynowania i składowania materiałów budowlanych, f) zasady transportowania materiałów budowlanych na placu budowy zależnie od rodzaju materiałów i sposobu transportu, g) narzędzia i sprzęt do transportowania na budowie, h) szacowane ilości składowanych i magazynowanych materiałów, i) przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, związane ze składowaniem i magazynowaniem materiałów budowlanych. 6. Technologia robót murarskich: a) zasady wiązania cegieł (kamieni) w murach, b) układ cegieł w wiązaniu pospolitym, c) układ cegieł w wiązaniu krzyżykowym, d) wiązanie polskie, e) wiązanie wielowarstwowe, f) sposoby wykonywania murów, g) zakończenia murów prostych różnej grubości, h) wiązanie cegieł w murach przenikających się, i) wiązanie cegieł w narożnikach, j) łączenie murów różnej grubości. k) zasady wiązania cegieł, bloczków i pustaków w murze warstwowym, l) układy cegieł w murach z kanałami dymowymi, spalinowymi i wentylacyjnymi, m) przewody kominowe z cegieł, pustaków i bloczków betonowych, n) sytuowanie wylotu komina ponad powierzchnią dachu, o) kominy wolno stojące, p) czapki i nasady kominowe, q) zaprawy murarskie, r) układy rolkowe, s) mury szczelinowe, t) przenikanie ciepła przez przegrody i izolacyjność cieplna ścian, u) murowanie z szalunkiem traconym, v) zasady wykonywania murów o różnej konstrukcji, stropów, nadproży i gzymsów, w) stropy murarskie płaskie, sklepienia, x) wykonywanie robót w niskich temperaturach, y) przepisy bhp i ppoż. na stanowisku pracy, z) kalkulacja robót murarskich, 7. Elementy rysunku technicznego: a) materiały i przyrządy kreślarskie, b) skale i podziałki rysunkowe, c) rodzaje i grubości linii rysunkowych, d) pismo techniczne, e) powielanie rysunków, f) Polskie Normy Budowlane. 8. Rzuty prostokątne i aksonometryczne: a) rzutowanie na trzy płaszczyzny: punktów, odcinków, prostych, figur geometrycznych i brył, b) izometria i Demetria, c) rysunki aksonometryczne brył i elementów budowlanych. 4) Kurs komputerowy Celem kursu jest wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu. Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenia max. 9. Liczba godzin szkolenia - 40 godziny dydaktyczne kursu, 5 dni po 8 godzin dziennie. Program kursu powinien uwzględniać: a) poruszanie się po systemie operacyjnym Windows, b) organizację i zarządzanie danymi na komputerze, c) podstawy obsługi edytora tekstów Word, d) podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, e) tworzenie prezentacji multimedialnych, poruszanie się w Internecie, f) obsługa poczty elektronicznej, g) instalacja i obsługa urządzeń peryferyjnych taki jak: drukarka, skaner, h) udzielenie odpowiedzi na pytania i potrzeby uczestników kursu związanych z obsługą komputera głównie w zakresie poszukiwania ofert pracy, pisania CV, listu motywacyjnego. 5) Prawo jazdy kat. B Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy Kat. B. Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenie max. 26. Termin szkolenia teoretycznego: od 01.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Kurs powinien obejmować: a) zajęcia teoretyczne - 30 godzin dydaktycznych, b) zajęcia praktyczne - 30 godzin, c) egzamin wewnętrzny i państwowy. Składający ofertę powinien uwzględnić w ofercie badania lekarskie oraz opłatę za egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) oraz transport uczestników na egzamin państwowy. 6) Prawo jazdy kat. B - uzupełniający Celem kursu jest przygotowanie uczestników do egzaminu na prawo jazdy Kat. B. Liczba osób, które zostaną skierowane na szkolenie max. 2. Termin szkolenia teoretycznego: od 01.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Kurs powinien obejmować: d) zajęcia teoretyczne - 20 godzin dydaktycznych, e) zajęcia praktyczne - 20 godzin, f) egzamin wewnętrzny i państwowy. Składający ofertę powinien uwzględnić w ofercie badania lekarskie oraz opłatę za egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) oraz transport uczestników na egzamin państwowy. 4. Realizacja szkoleń - wymagania ogólne. 1. Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do soboty max. 8 godz. dziennie. 2. Kurs powinien być przeprowadzony metodami aktywnymi, ćwiczenia poprzedzone wykładami wprowadzającymi. 3. Każdy uczestnik powinien bezpłatnie otrzymać zestaw pomocy dydaktycznych, które pomogą mu opanować omawiane zagadnienia. 4. Zajęcia powinny zakończyć się egzaminem wewnętrznym. Po zakończonym kursie uczestnik powinien wypełnić ankietę ewaluacyjną sporządzoną przez Zamawiającego (oceniającą warunki szkolenia, osobę prowadzącą, stronę organizacyjną i materiały szkoleniowe). 5. Każdy uczestnik powinien otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu. 6. Po przeprowadzonym szkoleniu wykonawca zobowiązany jest przedstawić całość dokumentacji szkolenia (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem dzienników zajęć, list obecności, zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia i potwierdzenie zdania egzaminu wewnętrznego). 7. Wykonawca będzie zobowiązany wszelką dokumentację opatrzyć odpowiednimi logotypami, które są dostępne na stronie internetowej www.efs.gov.pl oraz zawrzeć informację o współfinansowaniu szkolenia z EFS. Przestrzegać zasad promocji Projektu zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie www.efs.gov.pl (Promocja w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013). 8. Miejsce szkolenia - Mońki. W przypadku szkoleń na prawo jazdy kat. B zajęcia praktyczne muszą także odbywać się w miejscowościach, w których odbywa się egzamin państwowy. Wszelkie koszty dojazdu uczestników do miejscowości odbywania zajęć praktycznych ponosi wykonawca. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki, w tym zapewnienia sal szkoleniowych dostosowanych do ilości szkolonych osób, odpowiednio oświetlonych, wentylowanych, zapewniających odpowiednią ilość miejsc siedzących w trakcie szkolenia teoretycznego i odpowiednią ilość stanowisk w trakcie szkolenia praktycznego, w których będą zapewnione właściwe warunki bhpi p.poż. oraz zaplecze socjalne, w tym dostęp do WC zaopatrzony w środki higieny. 10. Uczestnik szkolenia powinien mieć zapewniony obiad 1 x dziennie (zupa, drugie danie, napój) oraz co najmniej 2 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka, woda). 11. Zajęcia powinny być poprowadzone przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie związane z prowadzeniem zajęć o podobnej tematyce. 12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli prowadzonych szkoleń w trakcie ich realizowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops-monki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach