Przetargi.pl
Nr sprawy: AZP/261/RB/15/TIN/SRM-213/AP/149/2014 Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB-Etap II.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7485400 , fax. 085 7485627
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  ul. Jana Kilińskiego 1 1
  15-089 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7485400, fax. 085 7485627
  REGON: 00028860400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umwb.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nr sprawy: AZP/261/RB/15/TIN/SRM-213/AP/149/2014 Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB-Etap II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB-Etap II. 2) Szczegółowy zakres robót określają: opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, będące integralną częścią SIWZ. 3) Na przedmiot zamówienia Zamawiający żąda udzielenia co najmniej 36-miesięcznej gwarancji. 4) Wykonawca winien skonfrontować szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia poprzez przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu. Przeprowadzenie wizji lokalnej winno być potwierdzone stosownym oświadczeniem. 5) Wykonawca powinien uwzględnić utrudnienia wynikające z prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Terminy wykonania prac powodujących uciążliwy hałas powinny być uzgodnione każdorazowo z Zamawiającym. 6) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna: art. 29 ust. 3 ustawy Pzp). 7) W przypadku złożenia oferty o parametrach równoważnych dotyczącej technologii wykonania robót lub zastosowanych materiałów i urządzeń, Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferta jest równoważna z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej (wg załącznika nr 10 do SIWZ). Wykonawca musi wskazać (podać) dokumenty potwierdzające równoważność rozwiązań t. j. aprobaty techniczne polskie lub europejskie, certyfikaty itp. Zamawiający przy współpracy autora dokumentacji projektowej, ewentualnie korzystając z opinii rzeczoznawców dokona oceny zaproponowanych materiałów i rozwiązań oraz zdecyduje o ich równoważności. W przypadku wątpliwości obowiązek udowodnienia równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. Uwaga! Powyższe oświadczenie należy wypełnić i dołączyć do oferty tylko w przypadku złożenia oferty równoważnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452151204
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 19 000,00 zł; (słownie: dziewiętnaście tysięcy 00/100 złotych). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824). W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w pkt b), c), d) i e) gwarancją lub poręczeniem powinno być objęte uprawnienie Zamawiającego do skorzystania z gwarancji lub poręczenia w sytuacji określonej w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA Oddział w Białymstoku 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392 z dopiskiem Wykonanie robót budowlanych w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB-Etap II. 4) Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt. 2 lit. b, c, d, e należy złożyć w formie oryginału w Kancelarii Ogólnej UMB, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok (Pałac Branickich, lewe skrzydło, parter). Prosimy nie wkładać dokumentu do oferty. 5) Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert do godz. 1000. 6) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 8) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na formularzu ofertowym. 10) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umwb.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną