Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 60 osób w ramach projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. realizowanego przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP

Ochotnicze Hufce Pracy Lubuska Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 65-186 Zielona Góra, ul. Zamenhofa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3270215, 3284870 , fax. 068 3284871
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Lubuska Wojewódzka Komenda
  ul. Zamenhofa 1 1
  65-186 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 3270215, 3284870, fax. 068 3284871
  REGON: 00103663200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 60 osób w ramach projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. realizowanego przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla 60 osób w ramach projektu Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój III edycja, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.3. realizowanego przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 4 części, w zależności od miejscowości, w której mają być przeprowadzone kursy: Część I - kursy zawodowe w Strzelcach Krajeńskich, Część II - kursy zawodowe w Żarach, Część III - kursy zawodowe w Zielonej Górze, Część IV - kursy zawodowe w Gorzowie Wlkp. Kursy zawodowe mają zostać zrealizowane w następujących zawodach: a) w części I - kursy zawodowe w Strzelcach Krajeńskich w 5 zawodach: 1) magazynier z obsługą wózka widłowego i systemem HACCP (2 osoby) 2) kosmetyczka ze stylizacją paznokci (3 osoby) 3) spawacz (2 osoby) 4) kierowca kategorii C (1 osoba) 5) kurs księgowo-kadrowy i płace (2 osoby) b) w części II - kursy zawodowe w Żarach w 2 zawodach: 1) spawacz w osłonie CO2 (5 osób) 2) obsługa wózków widłowych z uprawnieniami elektryka do 1KV (5 osób) c) w części III - kursy zawodowe w Zielonej Górze w 3 zawodach: 1) magazynier z obsługą wózka widłowego i systemem HACCP (7 osób) 2) kurs księgowo-kadrowy i płace (6 osób) 3) handlowiec, w tym fakturowanie, kasy fiskalne (7 osób) d) w części IV - kursy zawodowe w Gorzowie Wlkp. w 2 zawodach: 1) magazynier z obsługą wózka widłowego i systemem HACCP (15 osób) 2) kosmetyczka ze stylizacją paznokci (5 osób) Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Części II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuska.ohp.pl www.lubuska-bip.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach