Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch placów zabaw

Gmina Bytnica ogłasza przetarg

 • Adres: 66-630 Bytnica, Bytnica 52
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-68 3915796 , fax. 0-68 3915888
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bytnica
  Bytnica 52 52
  66-630 Bytnica, woj. lubuskie
  tel. 0-68 3915796, fax. 0-68 3915888
  REGON: 97077021500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wybudowanie dwóch placów zabaw
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie zamówienia polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu dwóch nowych placów zabaw na terenach szkolnych w Bytnicy i Budachowie w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła, dostawie, montażu drewnianych urządzeń i ich uruchomieniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 742320004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bytnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach