Przetargi.pl
Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA

Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy ogłasza przetarg

 • Adres: 68-208 Łęknica, ul. Wojska Polskiego 19
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. (068) 362 41 44 , fax. (068) 362 41 44
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy
  ul. Wojska Polskiego 19 19
  68-208 Łęknica, woj. lubuskie
  tel. (068) 362 41 44, fax. (068) 362 41 44
  REGON: 08034012700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka organizacyjna JST

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy w ramach programu rządowego RADOSNA SZKOŁA zgodnie z zakresem prac zamieszczonym w załączonej dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki do niniejszej specyfikacji. Na dokumentację projektową opisującą zakres wykonywanych robót oraz niezbędne dokumenty do przedmiotu zamówienia składają się następujące załączniki: - projekt zagospodarowania palcu zabaw (załącznik nr 2) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 4) - przedmiar robót (załącznik nr 5) - formularz ofertowy (załącznik nr 1) - wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6) - oświadczenie z art. 22 ust. 1 U. pzp (załącznik nr 7) - oświadczenie z art. 24 ust. 1 U. pzp (załącznik nr 8) - kosztorys ofertowy (załącznik nr 9) - wzór umowy (załącznik nr 3) - wykaz osób (załącznik nr 10) - wykaz zabawek (załącznik nr 11) - plan zagospodarowania (załącznik nr 12).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332506
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leknica.samorzady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach