Przetargi.pl
Przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim oraz opracowanie Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 7
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4565403, 4565404, 4565277 , fax. 068 4565404
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
  ul. Podgórna 7 7
  65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4565403, 4565404, 4565277, fax. 068 4565404
  REGON: 97077008900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim oraz opracowanie Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: Przeprowadzenie diagnozy stanu gospodarki w województwie lubuskim oraz opracowanie Raportu wpływu środków unijnych na lubuski rynek pracy. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: Zadanie nr I 1. Opracowanie dokumentu pn. Raport z diagnozy gospodarczej gmin województwa lubuskiego w 2010 r. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przygotowania i przeprowadzenia konkursu pt. III Ranking gmin województwa lubuskiego. Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 30.IX.2010 r. 2) Opracowania ankiety i jej kolportażu w regionie. Termin realizacji - od dnia podpisania umowy do 30.IX.2010 r. 3) Przeprowadzenia promocji konkursu (I etap) i organizacji spotkania podsumowującego konkurs (II etap). Termin realizacji - I etap: od dnia podpisania umowy do 30.XI.2010 r., II etap: od 01.X.2010 r. do dnia 30.XI.2010 r. 4) Opracowanie Raportu z diagnozy gospodarczej Województwa Lubuskiego. Termin realizacji - od 01.X.2010 r. do 30.XI.2010 r. 2. Opracowanie dokumentu pn. Raport z diagnozy gospodarczej gmin województwa lubuskiego w 2011 r. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przygotowania i przeprowadzenia konkursu pt. IV Ranking gmin województwa lubuskiego. Termin realizacji - od 01.I.2011 r. do 30.IX.2011 r. 2) Opracowania ankiety i jej kolportażu w regionie. Termin realizacji - od 01.I.2011 r. do 30.IX.2011 r. 3) Przeprowadzenia promocji konkursu (I etap) i organizacji spotkania podsumowującego konkurs (II etap) Termin realizacji - I etap: od 01.I.2011 r. do 30.IX.2011 r., II etap: od 01.X.2011 r. do dnia 30.XI.2011 r. 4) Opracowanie Raportu z diagnozy gospodarczej Województwa Lubuskiego. Termin realizacji - od 01.X.2011 r. do 30.XI.2011 r. Zadanie nr II 1. Opracowanie dokumentu pn. Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy w 2010 r. - 2011 r. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Analizy danych zastanych (desk research). Realizacja zadania - od dnia podpisania umowy do 31.X.2010 r., 2) Przeprowadzenia badań ankietowych oraz publikacji dokumentu pn. Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy, tj.: a) przeprowadzenia uzupełniających badań kwestionariuszowych. b) opracowania i publikacji dokumentu pn. Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy. Termin realizacji - od 01.XI. 2010 r. do 28.II.2011 r. 2. Opracowanie dokumentu pn. Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy w 2011 r. - 2012 r. W ramach zadania Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Analizy danych zastanych (desk research). Realizacja zadania - od dnia 01.III.2011 r. do 30.VI.2011 r., 2) Przeprowadzenia badań ankietowych oraz publikacji dokumentu pn. Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy, tj.: a) przeprowadzenia uzupełniających badań kwestionariuszowych, b) opracowania i publikacji dokumentu pn. Wpływ środków unijnych na lubuski rynek pracy. Termin realizacji - od 01.VII.2011 r. do 29.II.2012 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 stanowiący integralną cześć SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 731100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 9 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Metodologia i sposób realizacji badania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach