Przetargi.pl
Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010-2012

Gmina Kożuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 67-120 Kożuchów, ul. Rynek 1A
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 355 59 40 , fax. 68 355 28 68
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kożuchów
  ul. Rynek 1A 1A
  67-120 Kożuchów, woj. lubuskie
  tel. 68 355 59 40, fax. 68 355 28 68
  REGON: 97077032700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kozuchow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010-2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Usługi przewozowe - Dowóz dzieci do szkół i ich powrót do domu wg. ustalonego rozkładu jazdy w Gminie Kożuchów w roku szkolnym 2010/12 w dni powszednie z wyjątkiem sobót, świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno - wychowawczych , określonych na podstawie przepisów Rozp. MEN i S z dnia 18.04 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U z 2002 r. nr 46 poz. 432 z póź. zm.}. W przypadku zmiany organizacji zajęć polegającej na odpracowywaniu zajęć z dnia wypadającego pomiędzy dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy lub piątku wypadającego bezpośrednio po dniu świątecznym ustawowo wolnym od pracy w sobotę, Przewoźnik zostaje powiadomiony przez Zamawiającego za pośrednictwem Dyrektora danej placówki oświatowej o zmianie terminu dowozu. Każdy kurs powinien być wykonywany środkiem przewozowym o ustalonej dla linii pojemności /miejsca siedzące w czasie przewozu dzieci Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi. Dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych w roku szkolnym 2010-2012 1. Harmonogram dowozów dzieci w rozbiciu na poszczególne miejscowości: Zamówienie wstępnie zostało podzielone na 7 tras Zamawiający informuje, że podział na trasy jest opisem wstępnych wymagań i oczekiwań Zamawiającego. Podział ten nie stanowi ograniczeń dla proponowanych przez Wykonawcę koncepcji świadczenia usług przewozowych dzieci. Trasa nr 1 Dowozy: Książ Śląski - SP Mirocin Dolny - Mirocin Średni - Mirocin Górny - Mirocin Górny k/w - Kożuchów Gimnazjum Odwozy tą samą trasą z SP Mirocin Dolny do Książa Śląskiego (z możliwością uwzględnienia odwozów dzieci z miejscowości Studzieniec wracających z SP w Mirocinie Dolnym) oraz z Gimnazjum w Kożuchowie do Książa Śląskiego. Łącznie ok. 40 km Trasa nr 2 Dowozy: Studzieniec - Studzieniec - SP Mirocin Dolny - Kożuchów Gimnazjum - Mirocin Górny wieś - Mirocin Górny - Mirocin Średni - SP Mirocin Dolny - Studzieniec - Studzieniec - SP Mirocin Dolny Odwozy: SP Mirocin Dolny - Mirocin Średni - Mirocin Górny - Mirocin Górny wieś - Kożuchów Gimnazjum - SP Mirocin Dolny - Studzieniec - Studzieniec (w przypadku, gdy zostanie uwzględniony odwóz dzieci z miejscowości Studzieniec na trasie nr 1, jeśli jednak tak nie będzie, należy wówczas uwzględnić konieczność odwozu dzieci z SP w Mirocinie Dolnym do Studzieńca, a następnie jw.) Łącznie ok. 47 km Trasa nr 3 Dowozy: Radwanów - Broniszów - SP Broniszów - Broniszów - Radwanów - Mirocin Dolny - Kożuchów Gimnazjum Odwozy: SP Broniszów - Broniszów - Radwanów oraz Kożuchów Gimnazjum - Mirocin Dolny - Radwanów - Broniszów - SP Broniszów - Radwanów Łącznie ok. 40 km Trasa nr 4 Dowozy: Stypułów skrzyżowanie - Stypułów Nowa Wieś - SP Stypułów - Stypułów PKP - Stypułów (były PGR II) - Stypułów (były PGR I) - SP Stypułów - Stypułów PKP - Stypułów (były PGR II) - Stypułów (były PGR I) - Stypułów skrzyżowanie - Cisów - SP nr 1 Kożuchów - Kożuchów Gimnazjum Odwozy: SP nr 1 Kożuchów - Cisów - Stypułów skrzyżowanie - SP Stypułów - Stypułów (były PGR I - Stypułów były PGR II) - Stypułów PKP - SP Stypułów - Stypułów Nowa Wieś oraz Kożuchów Gimnazjum - SP nr 1 Kożuchów - Cisów - Stypułów skrzyżowanie - Stypułów (były PGR I) - Stypułów (były PGR II) - Stypułów PKP - SP Stypułów - Stypułów Nowa Wieś Łącznie ok. 60 km Trasa nr 5 Dowozy: Solniki - Czciradz - SP nr 2 Kożuchów, Przedszkole nr 1 - SP nr 1 Kożuchów - Kożuchów Gimnazjum Odwozy: SP nr 1 Kożuchów - SP nr 2 Kożuchów. Przedszkole nr 1 - Czciradz - Solniki oraz Kożuchów Gimnazjum - SP nr 1 Kożuchów - SP nr 2, przedszkole nr 1 - Czciradz - Solniki Łącznie ok. 30 km Trasa nr 6 Dowozy: Lasocin - Bielice - Dziadoszyce - Zawada - Solniki - SP 2 Kożuchów, przedszkole 1, SP nr 1 Kożuchów - Gimnazjum Kożuchów Odwozy: SP nr 1 Kożuchów - SP nr 2 Kożuchów, przedszkole 1 - Solniki - Zawada - Dziadoszyce - Bielice - Lasocin oraz Gimnazjum Kożuchów - SP nr 1 - SP nr 2, przedszkole nr 1 - Solniki - Zawada - Dziadoszyce - Bielice - Lasocin Łącznie ok. 41 km Trasa nr 7 Dowozy: Słocina - Podbrzezie Dolne ul. Zygmuntowska - Podbrzezie Górne ul. Żagańska - SP nr 1 Kożuchów - Gimnazjum Kożuchów - Drwalewice - Sokołów - SP nr 2 Kożuchów, przedszkole 1 - SP nr 1 - Gimnazjum Kożuchów Odwozy: SP nr 1 Kożuchów - SP nr 2 , przedszkole 1 - Sokołów - Drwalewice - Podbrzezie Górne ul. Żagańska - Podbrzezie Dolne ul. Zygmuntowska - Słocina oraz Gimnazjum Kożuchów - SP nr 1 - SP nr 2, przedszkole nr 1 - Sokołów - Drwalewice - Podbrzezie Górne ul. Żagańska - Podbrzezie Dolne ul. Zygmuntowska - Słocina Łącznie ok. 70 km Gimnazjum Kożuchów. - rozpoczęcie zajęć o godz. 8:00; dowozy wg zał. nr 3 Szkoła Nr 1 Kożuchów - rozpoczęcie zajęć o godz. 8.00; dowozy wg zał. nr 3 Szkoła Nr 2 Kożuchów - rozpoczęcie zajęć o godz. 8.00; dowozy wg zał. nr 3 Przedszkole nr 1 - dzieci do przedszkola dojeżdżają i odjeżdżają autobusami dowożącymi dzieci do szkoły nr 2 w Kożuchowie. Szkoła Stypułów - - rozpoczęcie zajęć o godz. 8.00; dowozy wg zał. nr 3 Szkoła Broniszów - rozpoczęcie zajęć godz. 7.30; dowozy wg zał. nr 3 Szkoła Mirocin Dolny - rozpoczęcie zajęć o godz.8:00; dowozy wg zał. nr 3 2. Wszystkie dzieci winne być dowiezione do szkół przed rozpoczęciem zajęć. 3. Zamawiający zastrzega możliwe odstępstwa od podanego harmonogramu przewozów, uzależnione od zmiany planów lekcji, ilości dzieci, likwidacji szkoły, zmiany organizacji roku szkolonego, odpracowywania dni wolnych etc. 4. Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Szacunkowy, łączny, dzienny kilometraż tras wynosi ok. 328 km. 6. Szczegółowa, imienna lista dowożonych (w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowe) zostanie podana do wiadomości wykonawcy przed rozpoczęciem każdego semestru - liczba uczniów uprawnionych do korzystania z dowozów szkolnych - 575 ; ilość dowozów wg zał. nr 3 7.Organizacja roku szkolnego jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.). 8.Wykonawca winien posiadać odpowiednią ilość sprawnych technicznie autobusów zdolnych do przewiezienia 575 uczniów w jak najkrótszym czasie - dowozy i odwozy. 9.Pojazdy uczestniczące w przewozach muszą mieć ważne polisy ubezpieczeniowe OC i NW oraz aktualne badania techniczne. 10.Wykonawca musi dysponować ilością kierowców odpowiednią do realizacji zamówienia, przy czym kierowcy musza posiadać stosowne uprawnienia tj. ważne prawo jazdy kategorii D, ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego kierowców przewożących osoby. 11.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykwalifikowanych opiekunów, posiadających uprawnienia do opieki nad dziećmi w trakcie transportu. 12.Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania bądź zaniechania opiekunów. 13.Opiekun musi uczestniczyć w każdym przewozie dzieci. 14.Opiekun musi mieć ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy - wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia imiennego wykazu osób oraz stosownych dokumentów po podpisaniu umowy, a najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem dowozów (dyplomy, certyfikaty, świadectwa ukończenia kursów etc.). 15. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem opiekunów, uzyskaniem świadectw, dopuszczeń , ukończeniem kursów itp. ponosi wyłącznie Wykonawca 16.Rozliczenia będą dokonywane z dołu, w cyklu miesięcznym i na podstawie zestawienia miesięcznych biletów imiennych. 17.Wykonanie przedmiotu umowy winno być zgodne z ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601), oraz ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874). 18. Pozostałe warunki, jakim ma odpowiadać wykonany przedmiot zamówienia, zawarte są Polskich Normach lub PN przenoszących normy europejskie, bądź normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kozuchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach