Przetargi.pl
Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego

Gmina Miasto Mrągowo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 60A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 74190 00 , fax. 89 7412874
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Mrągowo
  ul. Królewiecka 60A 60A
  11-700 Mrągowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 74190 00, fax. 89 7412874
  REGON: 51074342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mragowo.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zmiany w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich. Przedmiot zamówienia dotyczy sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich, o którym mowa w uchwale Nr XXIII/11/2012 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 27 września 2012 r. Obszar ww. planu miejscowego, o powierzchni ok. 270ha, określony jest na mapie będącej załącznikiem do uchwały Nr XXIII/11/2012 z dnia 27 września 2012 r. - Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Cena zamówienia musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również wszystkie pozostałe koszty, bez których nie można należycie wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wymagane jest, aby Wykonawca dokonał wizji w terenie. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu śródmieścia w Mrągowie jako obszaru koncentracji usług ogólnomiejskich zgodnie z obowiązującymi ustaleniami określonymi w art. 15 ust. 2 ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z: 1. Prognozą oddziaływania na środowisko, 2. Prognozą skutków finansowych uchwalenia planu, 3. Opracowaniem ekofizjograficznym. Poza tym, po stronie Wykonawcy leży: 1. sporządzenie planu zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 2. sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu zgodnie z art. 37 ust. 11 Ustawy, z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 3. sporządzenie projektu planu do zaprezentowania organom Gminy Miasto Mrągowo, 4. przygotowanie projektu wystąpienia o uzgodnienie z właściwymi organami zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko, 5. sporządzenie projektu planu do opiniowania przez komisję urbanistyczno - architektoniczną, 6. opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnej z zakresem i stopniem szczegółowości informacji wymaganych w prognozie do planu, 7. sporządzenie projektu planu do uzgodnień i opiniowania, uzyskiwanie uzgodnień i opinii do planu, uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne (jeśli dotyczy), 8. wprowadzanie w projekcie planu zmian wynikających z uzgodnień i rozpatrzonych uwag złożonych po wyłożeniu planu do publicznego wglądu, 9. przygotowanie treści uchwały przyjmującej plan, 10. przygotowanie i skompletowanie dokumentacji planistycznej, zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu zlecenia należy uwzględnić przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 Nr 164, poz. 1587, z poźn. zm.), jak również ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227, z poźn. zm.). Od projektanta oczekuje się uczestniczenia w czynnościach proceduralnych oraz organizowanych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach, w tym między innymi: 1. uczestniczenia w spotkaniach, podczas których prezentowany będzie projekt planu organom Gminy Miasto Mrągowo, 2. uczestniczenia w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Mrągowie dotyczących zaopiniowania projektu planu, 3. udzielania informacji zainteresowanym w trakcie wyłożenia projektu do publicznego wglądu, 4. uczestniczenia w dyskusjach publicznych nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu, 5. uczestniczenia na posiedzeniach Rady Miejskiej, 6. uczestniczenia we wszystkich innych, nie wymienionych wyżej, spotkaniach i naradach dotyczących sporządzenia planu, organizowanych przez Zamawiającego. Wykonawca winien przekazać zamawiającemu przedmiot zamówienia w ilościach: 1. rysunek planu, kolorowy - 3 egz., 2. rysunek planu, kolorowy (wykonany na trwałych planszach do zawieszenia) - 2 egz., 3. rysunek planu, kolorowy w formie zapisu elektronicznego na CD - 1 szt. (w formacie jpg i pdf), 4. rysunek planu czarno - biały - po 3 egz., 5. ustalenia planu w formie tradycyjnej i w formie zapisu elektronicznego na CD (w formacie pdf i doc) - 2 egz., 6. ustalenia i rysunki planu (w pomniejszeniu) w formie elektronicznej - przygotowane do druku w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego, 7. prognoza oddziaływania na środowisko - 1 egz., 8. prognoza skutków finansowych planu - 1 egz., 9. opracowanie ekofizjograficzne - 1 egz., 10. materiały do zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne - 1 egz. (jeśli dotyczy), 11. materiały formalno - prawne, opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prace planistyczne powinny być wykonane w kolejności przedstawionej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a wyniki ich poszczególnych etapów zaakceptowane przez Zamawiającego w terminach zgodnych z poniższym schematem: 1. sporządzenie projektu miejscowego planu oraz jego przedstawienie organom Gminy Miasto Mrągowo - w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy, 2. sporządzenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu w celu przedstawienia przedmiotowych projektów Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - w terminie 4 miesięcy od podpisania umowy, 3. przygotowanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania - w terminie 1 miesiąca od uzyskania opinii Komisji Urbanistycznej, 4. przygotowanie projektu planu do publicznego wglądu - w terminie 1 miesiąca od uzyskania uzgodnień i opinii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/mragowo_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach