Przetargi.pl
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk-Błonie Papieskie, zwanej Ełk-Błonie Papieskie II

Miasto Ełk ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. M. J. Piłsudskiego 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 73 26 200 , fax. 087 73 26 230
 • Data zamieszczenia: 2014-02-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ełk
  ul. M. J. Piłsudskiego 4 4
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 73 26 200, fax. 087 73 26 230
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk-Błonie Papieskie, zwanej Ełk-Błonie Papieskie II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres zamówienia wchodzi sporządzenie 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ełk-Błonie Papieskie, zwanej Ełk-Błonie Papieskie II, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, określonymi w szczególności w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.); 2. prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu; 3. prognozy skutków finansowych uchwalenia planu; 4. ideogramu sieciowego; 5. opracowania ekofizjograficznego; 6. rastra planu w formacie cyfrowym evr umożliwiającym pracę w programie EWMAPA; 7. rysunku planu w formacie cyfrowym umożliwiającym pracę w programie Geoxa, który spełni następujące wymagania: - orientacja w obowiązującym układzie przestrzennym 2000 (PUWG 2000); - raster wynikowy wykonany w formacie TIF z georeferencją (TIF + TFW geotif); - warstwa poligonowa przeznaczeń terenów wykonana w formacie SHP. Materiały geodezyjne w postaci mapy zasadniczej w formacie dxf, kopii mapy glebowo-rolniczej (w skali 1:5000) wraz z legendą oraz wypisy z rejestru ewidencji gruntów, zostaną przekazane Wykonawcy w dniu podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Projektowany obszar objęty planem wynosi ok. 10,4 ha. Liczba mieszkańców na terenie objętym planem mniejsza niż 2000. Szczegółowy zakres czynności określa harmonogram rzeczowo - finansowy (załącznik do SIWZ), który stanowić będzie załącznik do umowy. Opracowanie planu miejscowego winno nastąpić w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności - ustawę z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.); - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. nr 164 poz 1587); - ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.). Zakres ustaleń planu winien spełniać co najmniej wymagania określone w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do - przygotowywania projektów korespondencji, wykazów i innych dokumentów, których potrzeba wyłoni się w trakcie opracowania projektu planu miejscowego; - przekazywania ich Zamawiającemu. Wykonawca zamówienia odpowiedzialny jest za pozytywne uzgodnienie projektu planu przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 448 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/50/status/0/rodzaj/0/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach