Przetargi.pl
Opracowanie analizy uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łączności 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25 , fax. 55 239 33 34
 • Data zamieszczenia: 2014-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  ul. Łączności 1 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 235 35 36, 55 239 31 25, fax. 55 239 33 34
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie analizy uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia: Opracowanie analizy uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego Przedmiot główny: CPV: 71.41.00.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi planowania przestrzennego Przedmioty dodatkowe: CPV: 73.22.00.00-0 Nazewnictwo wg CPV: Usługi doradcze w zakresie rozwoju CPV: 79.82.40.00-6 Nazewnictwo wg CPV: Usługi drukowania i dystrybucji CPV: 79.32.00.00-3 Nazewnictwo wg CPV: Usługi badania opinii publicznej Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz organizację konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013 w ramach Konkursu Dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Cel opracowania dokumentu: 1) rozpoznanie struktury funkcjonalno-przestrzennej Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, zjawisk gospodarczo-ekonomicznych demograficznych i społecznych, 2) przedstawienie problemów, z którymi boryka się region i zagrożeń rozwojowych obszaru, 3) określenie potencjałów gospodarczych, środowiskowych, edukacyjnych, turystycznych i kulturowych oraz zasobów ludzkich regionu oraz możliwość ich wykorzystania dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, 4) analizę polityk funkcjonalno-przestrzennych poszczególnych gmin tworzących EOF, która określi spójną wizję zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego. 2. Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Opracowanie analizy uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, zawierającej minimum zagadnienia przedstawione poniżej w ppktach a) i b) w formie opisowej i graficznej. Grafikę przedstawić należy na mapach w skali od 1: 50 000 do 1: 100 000 lub innej skali w sytuacji, gdy będzie tego wymagała prezentacja zagadnienia (przy jednoczesnym wymogu zapewnienia przejrzystości i czytelności opracowania). Analiza uwarunkowań musi zawierać minimum następujące elementy: A. uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym: a) podział terytorialny, b) powiązania administracyjne, infrastrukturalne, przyrodnicze, gospodarczo-ekonomiczne, kulturalne i inne, c) stan funkcjonalności środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkość zasobów wodnych oraz wymogi ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, d) zasoby dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i możliwość ich wykorzystania, e) demografia - stan, kierunki zmian, skala zjawisk, f) warunki życia mieszkańców, w tym: -w sferze ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, -dostępności i warunków mieszkaniowych, -rozmieszczenia i dostępności infrastruktury społecznej - oświaty, kultury, sportu i rekreacji, -dochodów mieszkańców i miejsc pracy oraz ich rozlokowanie przestrzenne, -dostępności terenów wypoczynku i rekreacji, -dostępność do zbiorczej komunikacji publicznej, -analiza terenów niezabudowanych przeznaczonych w studium i MPZP poszczególnych gmin pod budownictwo mieszkaniowe w kontekście uwarunkowań demograficznych, -wyznaczenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. g) występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie odrębnych przepisów, h) stan powiązań funkcjonalnych w oparciu o sieć występującej infrastruktury drogowej (lądowej, wodnej i kolejowej), i) stan powiązań funkcjonalnych i stopień zaopatrzenia w sieci infrastrukturalne, w tym gospodarka wodno-ściekowa, energetyczna (w tym odnawialnej energii) oraz gospodarka odpadami, j) obszary rozmieszczenia Inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. B. kierunki rozwoju przestrzennego Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w głównych dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, w tym: a) rozwoju funkcjonalno-przestrzennego Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w głównych dziedzinach zagospodarowania przestrzennego, b) obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, c) obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk, d) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, e) kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, f) obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, g) kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, h) obszarów wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, i) granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych. Zamawiający dopuszcza możliwość odstępstwa od wskazanej skali (w sytuacji, gdy będzie tego wymagała prezentacja zagadnienia) przy jednoczesnym wymogu zapewnienia przejrzystości i czytelności opracowania. Zamawiający dopuszcza wykonanie opracowania na mapach ogólnodostępnych.) Mapy ogólnodostępne znajdują się pod następującymi linkami: a) dla Gminy Miasto Elbląg: http://portalmapowy.umelblag.pl/pm/gui/ b) dla Powiatu Elbląskiego: https://gospodarczy.powiat.elblag.pl/Default.aspx?tabid=57; https://turystyczny.powiat.elblag.pl/Default.aspx?tabid=193; https://drogowy.powiat.elblag.pl/Default.aspx?tabid=874 c) dla Powiatu Braniewskiego: http://www.powiat-braniewo.pl/index.php?id_a=1&id_b=15&id_c=0&id_d=0&id_e=0 2) Przygotowanie i prezentacja multimedialna założeń opracowywanego dokumentu - 2 spotkania w miejscach wyznaczonych przez Zamawiającego, w udostępnionych przez niego nieodpłatnie pomieszczeniach, w terminach wskazanych przez Zamawiającego. W spotkaniach udział wezmą przedstawiciele Zamawiającego oraz przedstawiciele gmin tworzących Partnerstwo - członkowie tzw. Komitetu Sterującego. 3) Wystąpienie do: Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Elblągu oraz zewnętrznych instytucji planowania przestrzennego: Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju; Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Zamawiający wymaga dokonania zestawienia opinii wydanych przez wyżej wymienione organy oraz informacji o sposobie ich rozpatrzenia. Wykonawca pokrywa koszty wykonania tego zadania. 4) Organizacja konsultacji społecznych dla opracowanego dokumentu: a. przesłanie projektów dokumentu do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, klastrów, instytucji branżowych z Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego, b. moderowanie 1 otwartego spotkania z mieszkańcami obszaru Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w zapewnionym przez Zamawiającego pomieszczeniu, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 3. Wymagania Zamawiającego. 1) Wymogi wobec opracowania: a. Punktem wyjścia do zleconego opracowania jest Strategia rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 8 do SIWZ. b. Opracowane dokumenty muszą być wykonane zgodnie z zasadami współcześnie obowiązujących metodologii i z uwzględnieniem założeń wynikających ze wspólnotowych, krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych w tym: -Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, -Strategią Rozwoju Kraju 2020, -Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, -Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025, -projektem Strategii Rozwoju Elbląga 2020+ dostępnym pod linkiem: http://www.elblag.eu/images/stories/9_strategia/pdf/Strategia.pdf dokumentami strategicznymi gmin - partnerów projektu oraz dokumentami planowania przestrzennego gmin - partnerów projektu. c. Opracowane dokumenty muszą być zgodne z wytycznymi Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego oraz Założeniami Umowy Partnerstwa z dnia 10.01.2014 r. zawartej pomiędzy Liderem a Partnerami projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 7 do SIWZ. d. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził przedmiotowe zamówienie we współpracy z Zamawiającym i Partnerami Projektu, tj. 17 jednostkami samorządu terytorialnego, które w dn. 10.01.2014 r. podpisały Umowę Partnerstwa ws. Realizacji projektu Przygotowanie dokumentów strategicznych dla Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. Elbląski Obszar Funkcjonalny tworzą następujące jednostki samorządu terytorialnego: -Miasto Elbląg, -Gmina Elbląg, -Powiat Elbląski, - Gmina Gronowo Elbląskie, -Gmina Milejewo, -Gmina Markusy, -Gmina Młynary, -Gmina Pasłęk, - Gmina Rychliki, -Gmina Pieniężno, -Gmina Tolkmicko, -Miasto i Gmina Frombork, -Gmina Miasto Braniewo, -Gmina Braniewo, -Powiat Braniewski, -Gmina Godkowo, -Gmina Wilczęta, -Gmina Płoskinia. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie w zgodzie z zasadami horyzontalnymi polityk Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. Dobór zespołu realizującego wszystkie składowe zamówienia oraz sposób przeprowadzenia zamówienia będzie uwzględniał zasadę równych szans i przeciwdziałaniu wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, wiarę, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 3) Wykonawca do diagnoz wykorzysta dane zarówno publikowane, jak i niepublikowane ze źródeł rozproszonych, nie starszych niż z lat 2011/2012. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania starszych danych, w przypadku kiedy niemożliwe będzie zebranie danych bardziej aktualnych. Wykonawca każdorazowo poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz wskaże źródła, na których opierał się Wykonawca. 4) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszystkich elementów prac i dokumentów w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieokreślony na wszystkich polach eksploatacji. 5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał i dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego z zachowaniem poniższych wymogów: a. Dokumenty należy opracować w języku polskim, b. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełniał obowiązujące zasady promocji. Wszystkie produkty wymagają oznakowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006, zasadami zawartymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 oraz zapisami Księgi identyfikacji wizualnej NSS, c. Wersja robocza dokumentów zostanie dostarczona Zamawiającemu w czterech egzemplarzach w wersji papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji (4 egz.), w plikach w formacie .pdf oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, XLS, XLX). d. Wersja ostateczna dokumentów zostanie dostarczona Zamawiającemu w 20 egzemplarzach drukowanych (oprawa miękka, klejona, pełnobarwna okładka) oraz na elektronicznym nośniku informacji (20 egz.), w plikach w formacie .pdf oraz plikach możliwych do edycji np.: .doc, .docx oraz wszystkich innych plików źródłowych (wyłącznie na nośnikach elektronicznych), np. XLS, XLX. 4. Zamawiający wymaga, aby w ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawił Zamawiającemu szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia. 5. Opracowane dokumenty muszą być skoncentrowane na zagadnieniach ponadlokalnych - o znaczeniu istotnym z punktu widzenia Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego. 6. Zamawiający wymaga udzielenia min. 6 miesięcy gwarancji obejmującej swym zakresem aktualizację wersji elektronicznej dokumentu analizy uwarunkowań przestrzennych Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego w przypadku: a. zmiany / uchwalenia ustawy o analizach uwarunkowań przestrzennych obszarów funkcjonalnych, b. zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa, c. zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin tworzących Elbląski Obszar Funkcjonalny. Każdorazowo potrzebę dokonania zmian wskazuje Zamawiający. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na usługi. 8. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w ofercie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 714100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umelblag.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach