Przetargi.pl
"Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022" -

Gmina Miasto Chełmża ogłasza przetarg

 • Adres: 87-140 Chełmża, Gen. Hallera
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 675-22-91, , fax. 056 675-21-22
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Chełmża
  Gen. Hallera 2
  87-140 Chełmża, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 675-22-91, , fax. 056 675-21-22
  REGON: 87111869000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022" -
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia zadania stanowi zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników gminnych zlokalizowanych na terenie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. Czynności związane z zimowym utrzymaniem dróg obejmują: - odśnieżanie ulic, placów i chodników, uszarstnianie ulic placów i chodników, usuwanie śliskości ulic, placów i chodników, wywożenie śniegu, przejazd ze średnią prędkością dla pługa 25-35 km/ godzinę. Wszelkie materiały, związane z realizacją przedmiotu zamówienia, takie jak piasek i sól drogową zapewnia Wykonawca. Nie przewiduje się wymaganego okresu gwarancji dla elementów przedmiotu zamówienia. Całość usługi należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową oraz w uzgodnieniu z Zamawiającym przy zachowaniu szczególnej staranności. Zamawiający zastrzega sobie aktywny udział swojego przedstawiciela na każdym etapie prac związanych z akcją zimową, w celu sprawowania bieżącej kontroli nad prawidłowością wykonania przedmiotu zamówienia. Konieczność wykonania przedmiotu umowy m. in. w uzgodnieniu z Zamawiającym winna następować we wszystkich kwestiach umożliwiających wykonanie umowy w zgodzie z dokumentacją przetargową. Podobnie tryb, forma i częstotliwość poczynienia owych uzgodnień winna następować w sposób umożliwiający prawidłowe wykonanie umowy, w tym zawsze w przypadku zaistnienia bieżącej potrzeby. Wymagany termin realizacji zamówienia – trzy sezony zimowe, tj.: od dnia 15.11.2019 r. do dnia 15.04.2020 r., od dnia 15.11.2020 r. do dnia 15.04.2021 r., od dnia 15.11.2021 r. do dnia 15.04.2022 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł 00/100), na zasadach i w formach określonych w ustawie Pzp. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka związane ze skutecznością wniesienia wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „wpłacać na rachunek” jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wydanie dyspozycji dokonania wpłaty nie jest "wpłatą" w rozumieniu przepisu art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, lecz jedynie podjęciem kroków zmierzających do dokonania takiej wpłaty. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu Nr 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 W tytule przelewu należy wpisać: „Wadium: Zimowe utrzymanie miasta w latach 2020-2022”. W przypadku wniesienia wadium w formach niepieniężnych wymagane jest dostarczenie Zamawiającemu oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w oryginale, opatrzone podpisem osób upoważnionych do jego wystawienia tj. Gwaranta – wystawcę gwarancji/poręczenia. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga, aby z treści tych dokumentów jednoznacznie wynikał fakt, że obejmują one wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Jakiekolwiek zapisy, które zawężają zakres odpowiedzialności gwaranta (lub poręczyciela) w stosunku do formuły zawartej w powołanych przepisach będą uznawane za nieprawidłowe. Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że z celu gwarancji wadialnej wynika, że musi ona obejmować prawo do zgłoszenia żądania w związku ze zdarzeniem, które nastąpiło w okresie związania ofertą. Musi być to także termin, w którym Zamawiający działając bez zbędnej zwłoki będzie mógł zrealizować swe uprawnienie, nawet, jeśli zdarzenie stanowiące podstawę żądania wypłaty wadium zaistnieje w ostatnim dniu okresu związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu: a) w sytuacji gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z nimi dowodów, że zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą, że zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, że podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, będzie traktowane, jako potwierdzenie braku podstawy do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp . Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawców. W przypadku oferty wspólnej powyższe oświadczenie powinno dotyczyć każdego z członków konsorcjum. c) Oświadczenie, dotyczące wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, o ile jest to wymagane, stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ. Ponadto Wykonawca, który na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający zwraca uwagę, że Wykonawca winien dowieść wszelkich okoliczności świadczących nie tylko o tym, iż sam fakt udostępnienia zasobów formalnie miał miejsce, a także okoliczności pozwalające stwierdzić, iż udostępnienie to jest realne, wystarczające i adekwatne dla oceny spełniania danych warunków udziału w postępowaniu. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentu, który powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, informacji czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach