Przetargi.pl
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy ogłasza przetarg

 • Adres: 13-100 Nidzica, ul. Kolejowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 252 313 , fax. 896 254 129
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
  ul. Kolejowa 29
  13-100 Nidzica, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 252 313, fax. 896 254 129
  REGON: 51075050000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatnidzicki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zamiejskich i miejskich na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w sezonie 2019/2020 z podziałem na 5 części. Część nr 1 – Odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach powiatowych na terenie powiatu nidzickiego Część nr 2 – Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Janowiec Kościelny Część nr 3 - Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Janowo Część nr 4 – Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Kozłowo Część nr 5 – Odśnieżanie ciągnikami rolniczymi dróg powiatowych na terenie gminy Nidzica CPV : 90620000-9 – usługi odśnieżania 90630000-2 - usługi usuwania oblodzeń Zamówienie obejmuje wykonanie usługi związanej z odśnieżaniem oraz zwalczaniem śliskości na drogach i ulicach będących w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Nidzicy w ilości: - Standard IV – 21,594 km - Standard V – 158,716 km - Standard VI – 164,075 km Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 67/2018 Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w SST. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: - operatorów sprzętu oraz kierowców - osoby wyznaczone do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy W przypadku gdy czynności w zakresie realizacji zamówienia zostaną powierzone do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy ww. pracowników podwykonawcy i dalszego podwykonawcy. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w umowie z podwykonawcą wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę i dalszych podwykonawców pracowników, o których mowa powyżej, na umowę o pracę. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy podwykonawców, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wykonujących osobiście i samodzielnie powierzone im czynności w zakresie realizacji zamówienia. W okresie realizacji umowy wykonawca jest zobowiązany do dysponowania osobami oraz potencjałem technicznym w asortymencie i ilościach niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te maja potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania z innym wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przedmiotowe oświadczenie składa się w formie oryginału. 6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni , terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 10. W celu oceny czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć: a) Zobowiązanie innego podmiotu trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zał. Nr 6) 2. Projekt umowy oraz szczegółowe warunki umowy stanowią integralną część niniejszej SIWZ i został określony w niniejszej SIWZ (Załącznik nr 9 a,b, oraz 10a, 10b). Projekt umowy oraz szczegółowe warunki umowy należy parafować i dostarczyć zamawiającemu na wezwanie przed wyborem oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach