Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i z punktów gniazdowych w latach 2020-2021

Gmina Wilczęta ogłasza przetarg

 • Adres: 14-405 Wilczęta, Wilczęta
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552 496 504 , fax. 552 496 503
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wilczęta
  Wilczęta 84
  14-405 Wilczęta, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552 496 504, fax. 552 496 503
  REGON: 54375200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugwilczeta.bip.doc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i z punktów gniazdowych w latach 2020-2021
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ogólny opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta oraz odbiór odpadów zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanej na działce Nr 91/4 obręb Wilczęta (zwanej dalej PSZOK) i z punktów gniazdowych i ich dostarczanie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Północnego (RIPOK), wskazanej w uchwale Nr XXIII/523/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2016-2022, tj. do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Elblągu przy ul. Mazurskiej 42 lub do stacji przeładunkowych odpadów komunalnych w Braniewie przy ul. Stefczyka lub w Robitach k. Pasłęka Odbiór odpadów z terenu Gminy Wilczęta i dostarczanie ich do RIPOK będzie odbywać się w terminie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta, z następujących miejscowości: Bardyny, Bronki, Dębiny, Dębień, Gładysze, Góry, Górski Las (Leśne Góry), Jankówko, Karwiny, Księżno, Lipowa, Ławki, Nowica, Słobity, Słobity Stacja, Sopoty, Spędy, Stare Siedlisko, Tatarki i Wilczęta, wskazanych na mapie stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, a także z PSZOK, punktów gniazdowych i punktów zbiórki przeterminowanych leków. 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przetransportowania zebranych odpadów celem ich dalszego zagospodarowania do RIPOK (odległość od Gminy Wilczęta ok. 40 km) lub zastępczo za pośrednictwem stacji przeładunkowych w Braniewie (odległość od Gminy Wilczęta ok. 30 km) lub w Robitach k. Pasłęka (odległość od Gminy Wilczęta ok. 30 km). W przypadku, gdy wskazana przez Zamawiającego RIPOK ulegnie awarii lub z innych przyczyn nie będzie mogła przyjmować odpadów Wykonawca jest zobowiązany w ramach obowiązującej ceny jednostkowej wywozu odpadów komunalnych, po otrzymaniu pisemnej dyspozycji od Zamawiającego, dostarczyć odpady do instalacji zastępczej. Wykonawca będąc na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu (RIPOK) zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu porządkowego Zakładu oraz dostosowania się do zaleceń pracowników Zakładu. 3) Wykonawca zobowiązany będzie odebrać z nieruchomości i przetransportować do RIPOK każdą ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie i nieselektywnie, bez względu na warunki atmosferyczne, w oparciu o stworzony przez Wykonawcę harmonogram, uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i transportu odpadów komunalnych, również w przypadkach, kiedy dojazd do punktów odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości lub do RIPOK będzie znacznie utrudniony, np. na skutek budowy lub remontów dróg i dojazdów. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia. W okresach zimowych oraz w miejscach, do których dojazd pojazdem przystosowanym do zbierania odpadów nie jest możliwy, Wykonawca będzie obowiązany ustalić z właścicielami nieruchomości sposób odbioru odpadów komunalnych, tak aby również z tych nieruchomości odpady usuwane były zgodnie z harmonogramem. W przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym, które spowodują nieprzejezdność dróg, Wykonawca zobowiązany będzie poinformować o tym fakcie telefonicznie Zamawiającego i odebrać odpady niezwłocznie po przywróceniu przejezdności dróg. 4) Obowiązkiem Wykonawcy będzie odebrać „u źródła”, tzn. bezpośrednio z nieruchomości następujące frakcje odpadów: a) odpady komunalne gromadzone selektywnie z podziałem na: - papier i tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - w pojemnikach koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”, - metal i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe – w pojemnikach koloru żółtego z napisem „METALE i TWORZYWA SZTUCZNE”, - szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, w pojemnikach koloru zielonego z napisem „SZKŁO”, - odpady komunalne ulegające biodegradacji (tzw. odpady zielone ulegające biodegradacji), w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIO”, - popiół – w pojemnikach koloru szarego/czarnego z napisem „POPIÓŁ”, b) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane), c) sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe Ponadto obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór przeterminowanych leków i chemikaliów z punktów opieki zdrowotnej i z apteki w Wilczętach, odbiór zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe z budynków użyteczności publicznej (szkoły, urząd gminy, poczta). Odbioru ww. odpadów należy dokonywać różnymi samochodami dla poszczególnych frakcji odpadów t.j. zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia pojazdem o małych wymiarach umożliwiającym odbiór odpadów z miejsc/punktów gromadzenia odpadów, do których dojazd jest utrudniony z powodu: wąskich wjazdów, niskich bram, ograniczeń na drogach dotyczących dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów, wiosennych roztopów, innych złych warunków atmosferycznych mających wpływ na stan nawierzchni drogi. Wykaz nieruchomości trudnodostępnych stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla poszczególnych rodzajów nieruchomości: Lp. Rodzaj odpadów Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej* i z nieruchomości niezamieszkałych, częstotliwość 1. papier, karton i tektura, odzież i tekstylia, metale i opakowania wielomateriałowe - raz na miesiąc 2. szkło - raz na miesiąc 3. tworzywa sztuczne - raz na 2 tygodnie 4. odpady kuchenne i ogrodowe oraz pozostałe odpady ulegające biodegradacji (200201, 200208)- raz na miesiąc (w okresie IV do IX nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 5. odpady budowlane i remontowe (20 03 99), które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowlanego - odbierane na indywidualne zgłoszenie w terminie ustalonym z właścicielem 6. odpady niesegregowane (zmieszane) w tym odpady pozostałe po segregacji (tzw. balast) - raz na 2 tygodnie 7. pozostałe zbierane selektywnie w PSZOK - nie rzadziej niż raz na 1 miesiąc 8 . z cmentarzy - raz na 2 tygodnie, w okresie od X-XII raz na tydzień, w tym bezpośrednio przed Świętem Zmarłych 9. z koszy ulicznych, parków, przystanków, terenów użytku publicznego -raz na 2 tygodnie 10. popiół o kodzie 20 01 99 - raz w miesiącu, w okresie zimowym tj. X-IV raz na 2 tygodnie 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny** -minimum 2 razy w roku (raz na każde półrocze) 12. odpady wielkogabarytowe** - minimum 2 razy w roku (raz na każde półrocze) *Uwaga: wywóz odpadów z nieruchomości wielorodzinnych dotyczyć będzie Wykonawcy tylko w przypadku, gdy do Zamawiającego wpłyną deklaracje od wspólnot mieszkaniowych. Na dzień ogłoszenia przetargu Zamawiający nie otrzymał deklaracji od wspólnot mieszkaniowych, w związku z tym wywóz odpadów z tych nieruchomości, następował będzie z częstotliwością, jak z nieruchomości jednorodzinnych i taką opcję należy przyjąć do kalkulacji ceny zamówienia. ** Wykonawca zobowiązany jest zorganizować minimum dwukrotnie (w każdym półroczu) nieodpłatną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz minimum dwukrotnie (w każdym półroczu) zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Wilczęta, jako tzw. „wystawka”, wg harmonogramu zbiórki ustalonego z Zamawiającym co najmniej na miesiąc przed jej planowanym terminem. 5) Wykonawca zobowiązany będzie odebrać odpady zmieszane lub segregowane z takich terenów jak: ulice, place, w tym place zabaw, tereny zieleni i parki oraz cmentarze i tereny leśne. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania koszy ulicznych oraz koszy znajdujących się przy boiskach szkolnych i wiejskich, przy placach zabaw, przy świetlicach wiejskich i remizach strażackich, z terenów targowisk i przystanków autobusowych, oraz z innych terenów gminnych, które wskaże Zamawiający, poprzez stały odbiór odpadów bezpośrednio z tych obiektów, w terminach wynikających z harmonogramu odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych - na trasie przejazdu. Wykonawca, w ramach zamówienia, zapewni i umieści w opróżnionym pojemniku worki na odpady zmieszane, w ilości odpowiadającej liczbie opróżnianych pojemników. 6) Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego wyposażenia PSZOK w odpowiednią ilość pojemników lub kontenerów na odpady segregowane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, w tym w szczególności co najmniej po 1 na następujące rodzaje odpadów: a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, b) zużyte opony, c) zużyte baterie i akumulatory, d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, e) odpady remontowe i budowlane, f) przeterminowane leki i chemikalia, g) bioodpady (odpady zielone), h) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Na terenie PSZOKu pojemniki lub kontenery na poszczególne frakcje odpadów powinny być odpowiednio oznaczone przez Wykonawcę. PSZOK powinien świadczyć usługi co najmniej raz w miesiącu w godzinach 12.00-17.00. Informacja o godzinach pracy PSZOKu, zakresie świadczonych usług, danych o firmie odpowiedzialnej za prowadzenie punktu, powinna być umieszczona na terenie punktu, w taki sposób, żeby była czytelna i widoczna. PSZOK powinien być odpowiednio nadzorowany i sprawdzany przez Wykonawcę. Zmawiający nie wymaga budowy obiektów budowlanych na potrzeby funkcjonowania PSZOKu. PSZOK powinien zostać utworzony na działce Nr 91/4 obręb Wilczęta wyznaczonej przez Zamawiającego i udostępniony mieszkańcom w terminie do 10.01.2020 r. Wykonawca nie może przechowywać odpadów bezpośrednio odebranych od właścicieli nieruchomości na terenie PSZOKu. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów przyjętych do PSZOK, do potwierdzenia ich przyjęcia dostarczającemu odpad oraz do składania Zamawiającemu sprawozdania ilościowego i jakościowego z funkcjonowania PSZOKu przyjemniej raz na kwartał. 7) Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do nieodpłatnego utworzenia punktów segregacji odpadów tzw. „gniazd” zlokalizowanych w każdej miejscowości Gminy, z przeznaczeniem na gromadzenie odpadów typu: szkło, plastik, papier, bioodpady, popiół – w ilości wskazanej w Załączniku Nr 3 do SIWZ. Wykaz wymaganych pojemności pojemników: - szkło - 240 l, - plastik – 1100 l, - papier – 240 l, - bioodpady – 240 l, - popiół – 1100 l (pojemnik metalowy). Zamawiający nie dopuszcza stosowania pojemników dla konkretnych frakcji odpadów w gniazdach o mniejszych niż ww. pojemnościach, które sumarycznie, po ustawieniu kilku pojemników spełniałyby wskazane kryteria. Wykonawca będzie prowadził przegląd pojemników 2 razy w roku, pod kątem ich stanu technicznego, a w razie konieczności dokona ich naprawy lub odświeżenia (np. pomalowanie, naklejenie nowych etykiet). W przypadku uszkodzenia pojemnika do selektywnej zbiórki odpadów, którego nie można naprawić Wykonawca niezwłocznie wymieni pojemnik. 8) Wykonawca dostarczy pojemniki na przeterminowane leki do punktów opieki zdrowotnej i do apteki w Wilczętach (po 1 sztuce/obiekt – max 3 szt.) oraz pojemniki na zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe do budynków użyteczności publicznej (szkoły, urząd gminy, poczta), w ilości nie większej niż 1 pojemnik/obiekt (max. 5 sztuk) - na zamówienie Zamawiającego oraz po ich wypełnieniu zapewni ich opróżnianie, na zamówienie Zamawiającego, w najbliższym możliwym terminie odbioru odpadów komunalnych w danej miejscowości. 9) Wykonawca odbierze odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01, 20 01 08) w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z nieruchomości, które zadeklarują selektywne gromadzenie tych odpadów, (poza gromadzeniem w kompostownikach), co najmniej raz w miesiącu (nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie wiosenno-letnim od kwietnia do września). Wykonawca zapewni pojemnik/kontener na odpady zielone, w przypadku, gdy Zamawiający zgłosi takie zapotrzebowanie. 10) Wykonawca zapewni dostarczenie odpowiednich pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót remontowo-budowlanych, wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy, na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości zamieszkałej lub nie zamieszkałej oraz odbierze te odpady i przetransportuje, na koszt właściciela nieruchomości. W przypadku drobnych prac remontowo-budowalnych niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do organu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca odbierze tego rodzaju odpady na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości, nieodpłatnie, bezpośrednio z nieruchomości lub z PSZOK. 11) Zamawiający wymaga takiej organizacji usług odbierania odpadów, która pozwoli mu w sposób jednoznaczny ustalić ilość odebranych odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest dążyć do osiągnięcia przez Gminę Wilczęta poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości określonej w przepisach Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zobowiązany jest dążyć do ograniczenia przez Gminę Wilczęta odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412) 12) Odpady należy odbierać specjalistycznym sprzętem, gdzie dla odpadów zmieszanych należy stosować samochody z zabudową kompaktującą (śmieciarki), a dla odpadów selektywnie zbieranych samochody z zabudową kompaktującą lub skrzyniową zależnie od rodzaju urządzeń do zbierania odpadów. Wykonawca tak opracuje trasy, aby odpady były zbierane tylko z terenu Gminy Wilczęta. Nie dopuszcza się zbierania lub dopełniania pojazdu odpadami pochodzącymi z terenu innej gminy. Pojazdy po zapełnieniu bez dodatkowego postoju, będą dostarczały odpady do RIPOK. Wykonawca nie może dokonywać mieszania odpadów zebranych selektywnie z odpadami zebranymi nieselektywnie. 13) Wykonawca winien dokonywać odbioru odpadów z nieruchomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-19.00. Wykonawca nie ma obowiązku wchodzenia, w celu odebrania odpadów na posesje zamknięte (chyba, że zostało to uzgodnione z właścicielem posesji). Wykonawca po odebraniu odpadów komunalnych winien odstawić pojemnik w miejsce poprzedniej lokalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych w każdej ilości, umieszczonej w pojemnikach, a także w przypadku okresowych nadwyżek w workach wystawionych przez właściciela nieruchomości. Wykonawca będzie prowadził usługi odbioru odpadów z należytą starannością, w taki sposób by nie uszkodzić pojemników do zbierania odpadów należących do właścicieli nieruchomości. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody, wyrządzone na mieniu właścicieli nieruchomości oraz Zamawiającego, w związku z realizacją przedmiotu zamówienia na zasadach określonych Kodeksem cywilnym. Na terenie zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej i z nieruchomości niezamieszkałych obowiązywać będzie system mieszany (pojemnikowo-workowy) zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki do niesegregowanych (zmieszanych) lub segregowanych odpadów komunalnych zapewniają właściciele nieruchomości. Wykonawca zapewni pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicielom nieruchomości, którzy zgłoszą na nie zapotrzebowanie z tym, że koszt zakupu bądź dzierżawy pokrywa właściciel nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej. Wykonawca zmierzał będzie do sukcesywnego dostosowania oznaczenia nowych pojemników i/lub worków do selektywnej zbiórki, które nabędą właściciele nieruchomości, zgodnie z oznaczeniem podanym przez Zamawiającego w pkt 4 ppkt a, również stosownie do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2018r., poz. 2482), 14) Wykonawca zobowiązany będzie do porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi z pojemników, kontenerów, pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu. Wykonawca jest zobowiązany do zbierania odpadów leżących luzem obok zapełnionych pojemników, kontenerów oraz w miarę możliwości do doprowadzenia do porządku terenu przyległego, zanieczyszczonego na skutek przepełnienia wymienionych urządzeń do gromadzenia odpadów. Obowiązek ten winien być realizowany niezwłocznie po opróżnieniu pojemników, kontenerów. 15) Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania pojemników i kontenerów zlokalizowanych w PSZOK i w punktach gniazdowych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w tym pojemniki na odpady biodegradowalne powinny być myte i dezynfekowane co najmniej dwa razy w roku w okresie letnim (maj-wrzesień). 4. Charakterystyka Gminy Wilczęta: 1) Powierzchnia gminy: 148 km2, 2) Liczba mieszkańców - 2073 osoby (dane wg deklaracji na dzień 30.06.2019 r.) 3) Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych i wielorodzinnych – 847 (dane na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.06.2019) 4) Szacunkowa ilość nieruchomości niezamieszkałych – 48 (dane na podstawie złożonych deklaracji na dzień 30.06.2019). 5) W trakcie trwania zamówienia przewiduje się wzrost liczby nieruchomości o około 1,5 %, natomiast wzrost liczby mieszkańców o około 3,0 %. 6) Dane szacunkowe przewidziane do odbioru i transportu odpadów komunalnych: a) Odpady zmieszane 600,00 Mg/24 m-ce (dane szacunkowe w oparciu o dane ze sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2018) b) odpady segregowane frakcje podstawowe 160,00 Mg/24 m-ce (dane szacunkowe w oparciu o dane ze sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2018), c) odpady ulegające biodegradacji - 10,00 Mg/24 m-ce (dane szacunkowe w oparciu o dane ze sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2018) d) Odpady wielkogabarytowe i problematyczne 10,00 Mg/24 m-ce (dane szacunkowe w oparciu o dane ze sprawozdania z gospodarki odpadami za rok 2018). Zamawiający nie zapewnia realizacji zamówienia w wyżej podanej ilości, gdyż podana ilość jest szacunkowa. Ostateczna Ilość wytworzonych odpadów może ulec zmianie (może być niższa lub wyższa). Podane wartości ilości nieruchomości i liczby mieszkańców mogą się zmieniać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia (np. na skutek zmian w ewidencji działalności gospodarczej, nowopowstałych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zmiany liczby mieszkańców). Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w 2018 roku: 323,26 Mg, a ilość odebranych odpadów segregowanych: 53,36 Mg; 5. Inne wymagania: 1) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z przedmiotem zamówienia w formie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów oraz składania sprawozdań, zgodnie z obowiązującymi przepisami – w formie papierowej i/lub elektronicznej, po uzgodnieniu z Zamawiającym. W sprawozdaniu należy zastosować wzór do obliczania poziomów recyklingu, zgodnie z § 3 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167). 2) Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania Zamawiającemu kopii dowodów dostarczenia odpadów do RIPOK (karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów), wraz z fakturą za usługę za dany miesiąc. 3) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia i aktualizowana na bieżąco ewidencji nieruchomości, z których odbierane będą odpady komunalne z podziałem na selektywne i nieselektywne oraz do wykazania liczby nieruchomości, z których odebrano odpady komunalne w danym miesiącu z podziałem na zamieszkałe i niezamieszkałe, wraz z fakturą za usługę za dany miesiąc. 4) Wykonawca zobowiązany będzie kontrolować i zgłaszać Zamawiającemu wszystkie przypadki niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sporządzając na tą okoliczność odpowiednią dokumentację (np. notatkę, zdjęcie identyfikujące nieruchomość i potwierdzające zmieszanie odpadów) i przekazywać ją do Zamawiającego niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od stwierdzenia tego faktu. Jednocześnie Wykonawca dokonuje odbioru tych odpadów jako zmieszane odpady komunalne oraz pozostawia informację w formie ostrzeżenia dla właściciela nieruchomości o stwierdzeniu przypadku zmieszania odpadów. 5) Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram odbierania odpadów komunalnych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca obowiązany jest realizować usługę terminowo, zgodnie z przyjętym i ustalonym z Zamawiającym harmonogramem i w sposób zgodny z warunkami określonymi w SIWZ oraz realizować niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych wszelkie uzasadnione reklamacje zgłoszone przez właścicieli nieruchomości do Zamawiającego oraz informować o sposobie ich załatwienia. Harmonogram obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku powinien być uzgodniony z Zamawiającym w terminie 14 dni przed rozpoczęciem usługi, a ponadto powinien zawierać dane kontaktowe do składania reklamacji do Wykonawcy przez właścicieli nieruchomości, z pominięciem reklamacji dotyczących nieodebrania odpadów komunalnych zgodnie z terminami wywozów. Harmonogram powinien zawierać informację, że wszelkie reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów z terenu nieruchomości należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Wilczętach. Kolejne harmonogramy należy uzgadniać z Zamawiającym z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym. Harmonogramy będą umieszczone na stronie BIP i na stronie internetowej Zamawiającego oraz winny być umieszczone także na stronie internetowej Wykonawcy oraz przekazane przez Wykonawcę bezpośrednio właścicielom nieruchomości. Zamawiający dopuszcza w ciągu danego roku świadczenia przedmiotowej usługi możliwość zmiany harmonogramów, po uzgodnieniu pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, w momencie zaistnienia uzasadnionej potrzeby na zmianę. Wykonawca obowiązany będzie, w wyjątkowych sytuacjach, na odrębne zgłoszenie Zamawiającego, odebrać odpady poza ustalonym harmonogramem, jeśli wynikać to będzie z zagrożenia bezpieczeństwu życia i zdrowia mieszkańców lub z innych uzasadnionych przyczyn. 6) Wykonawca obowiązany będzie prowadzić rejestr skarg i wniosków w zakresie prowadzonej działalności na terenie Gminy Wilczęta, rozpatrywać skargi i wnioski, udostępniać rejestr Zamawiającemu i sporządzić informację w każdym czasie, na żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 10 dni od daty żądania, lub bez żądania za każdy rok nie później niż do 31 stycznia następnego roku. 7) Wykonawca wyznaczy koordynatora umowy, który będzie dostępny pod numerem telefonu w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. 8) Baza magazynowo-transportowa Wykonawcy oraz pojazdy przeznaczone do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz.122). 9) Wykonawca powinien być wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1466 z póz.zm.), lub uzyskać taki wpis przed uruchomieniem usługi odbioru zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego oraz poinformować o tym fakcie Zamawiającego. 10) Wykonawca winien wykonywać usługę pojazdami odpowiednio oznaczonymi nazwą firmy realizującej usługę odbioru odpadów z terenu działania Zamawiającego umieszczonej na pojeździe lub na tablicy informacyjnej w pojeździe, również podczas wykonywania usługi transportu odpadów do RIPOK. 11) Wykonawca powinien prowadzić działania informacyjne i edukacyjne na terenie Gminy Wilczęta w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 12) Przed sporządzeniem oferty wskazane jest, aby Wykonawca usługi przeprowadził lustrację terenu Gminy w celu zapoznania się ze stanem dróg oraz rozmieszczeniem nieruchomości na terenie Gminy. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania wspólnej wizji lokalnej w terenie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie: Trzy tysiące gr. 00/100) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Bank Spółdzielczy w Malborku oddział Młynary nr rachunku 21 8303 1029 0030 0300 0404 0002, z dopiskiem na przelewie: „Wadium. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Wilczęta oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i z punktów gniazdowych w latach 2020-2021.” Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa wyżej, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostaje spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży: a) aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Wilczęta (najpóźniej na dzień podpisania umowy z wybranym Wykonawcą) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1454), b) aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 701), c) jest wpisany do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1479)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 6 do SIWZ (oryginał) 2) Dowód wniesienia wadium 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik – oryginał dokumentu lub kopia poświadczona notarialnie) Uwaga: -Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik nr 13 do SIWZ. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 14 do SIWZ. 4) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SIWZ (oryginał) Uwaga: a) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie, b) Wraz z oświadczeniem Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencji w postępowaniu, c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach